Współpraca

Tango Nuestro to por­tal o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­nym i spo­łecz­nym. Więk­szość tre­ści, które w nim zamiesz­czamy, pocho­dzi od Was — orga­ni­za­to­rów, ani­ma­to­rów tan­go­wej spo­łecz­no­ści w swo­ich mia­stach, nauczy­cieli, aktyw­nych tan­ce­rzy. Zachę­camy do współ­pracy z nami!

Obec­nie poszu­ku­jemy osób, które przy­łą­czą się do naszej redak­cji, dba­jąc o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji ze swo­jego regionu.

DOLNOŚLĄSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o kon­takt z nami drogą mailową: tangonuestropl@gmail.com