Warsztaty

W tym dziale będziemy infor­mo­wać o wszyst­kich warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych w Pol­sce przez kra­jo­wych i zagra­nicz­nych nauczy­cieli. Zachę­camy do współ­pracy i opi­sy­wa­nia swo­ich wyda­rzeń, na naszego maila: tangonuestropl@gmail.com. W naj­bliż­szym cza­sie powsta­nie tu inte­rak­tywna mapa dostępna dla wszyst­kich zainteresowanych.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.