zdjęcie Gai Pisauro i Leandro Furlan

Tangowe Babie Lato

8 września 2011 Kinga Wojaczek 1

Tan­goki, czyli Kata­rzyna Press i Ire­ne­usz Micha­le­wicz z Wro­cła­wia zapra­szają na kolejne Tan­gowe Babie Lato w Uroczysku.

No Picture

Startujemy!

4 września 2011 Grzegorz Wdowiak 0

Nowy por­tal o tangu w Pol­sce Mamy przy­jem­ność zapro­sić Was na nowy por­tal o tangu w Pol­sce — Tango Nuestro. Naszym celem jest stwo­rze­nie miej­sca, w któ­rym każda osoba zain­te­re­so­wana […]

1 18 19 20