O stronie

Ser­wis Tan­go Nuestro powstał na począt­ku wrze­śnia 2011 roku. Jego celem jest dostar­cza­nie infor­ma­cji o kul­tu­rze tan­ga argen­tyń­skie­go w Pol­sce, jak i pro­pa­go­wa­nie jej w kra­ju nad Wisłą.

Znaj­dziesz tu bie­żą­ce wia­do­mo­ści, arty­ku­ły o tan­gu, blo­gi tan­gu­eros, infor­ma­cje o tym, gdzie moż­na tań­czyć i u kogo się uczyć. Możesz rów­nież doda­wać wła­sne ogło­sze­nia czy pro­mo­wać orga­ni­zo­wa­ne przez sie­bie ini­cja­ty­wy.

Chce­li­by­śmy, żeby Tan­go Nuestro było plat­for­mą, na któ­rej oso­by zwią­za­ne ze świa­tem tan­ga dzie­lą się swo­imi spo­strze­że­nia­mi, opi­nia­mi czy wie­dzą — dla­te­go zawsze chęt­nie pozna­my ludzi zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą. Piszesz albo chcesz pisać o tan­gu? Robisz zdję­cia? Orga­ni­zu­jesz cie­ka­we wyda­rze­nia? Ode­zwij się do nas!

Poza tym — dzię­ku­je­my za odwie­dzi­ny!

 

Michał Kaczmarek

Współ­twór­ca Casa Buena w Pozna­niu, Tan­gu­ero i DJ, orga­ni­za­tor Mara­to­nu La Endor­fi­na, Festi­wa­lu Ocho Pasos i encu­en­tro La Mira­da. Redak­tor Tan­go Nuestro.

Kon­takt: kontakt@tangonuestro.pl

 

Maria Kownacka

Z wykształ­ce­nia histo­rycz­ka, z zawo­du gra­ficz­ka, tań­czy odkąd pamię­ta. Kie­dy nie tań­czy, nie oddy­cha. Redak­tor­ka Tan­go Nuestro.

Kon­takt: kontakt@tangonuestro.pl

Kinga Wojaczek

Kinga Wojaczek

Psy­cho­loż­ka, przed­się­bior­czy­ni, ani­ma­tor­ka pro­jek­tów spo­łecz­nych. W pra­cy zaj­mu­je się auty­zmem. Po pra­cy tan­giem i pan­to­mi­mą. Zało­ży­ciel­ka i redak­tor­ka Tan­go Nuestro.

Kon­takt: kinga@tangonuestro.pl

X