NAUCZYCIELEKURSY

Dro­dzy nauczy­ciele i instruk­to­rzy! Pro­simy o dane Waszych szkół i regu­lar­nych kur­sów, które orga­ni­zu­je­cie w Waszych mia­stach. Stwo­rzymy tu aktu­alną bazę danych dla każ­dego, kto inte­re­suje się nauką tanga. Na nasz adres mailowy: tangonuestropl@gmail.com pro­simy o infor­ma­cje według poniż­szego schematu

NAZWA SZKOŁY
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO NAUCZYCIELI
ADRES
KONTAKT (MAIL, STRONA WWW)
ZDJĘCIE

Uwaga: pro­simy o poda­wa­nie tylko ofi­cjal­nych nauczy­cieli, któ­rzy pro­wa­dzą REGULARNE kursy tanga argentyńskiego :)