Milongi

Zapra­szamy do współ­pracy orga­ni­za­to­rów milong w całej Pol­sce. Chcemy two­rzyć zawsze aktu­alną, inte­rak­tywną bazę danych regu­lar­nych milong. Pro­simy o opi­sa­nie swo­ich even­tów na maila: tangonuestropl@gmail.com według poniż­szego schematu:

MIASTO
NAZWA MILONGI
RODZAJ MUZYKI, KLIMAT
ADRES
DZIEŃ I GODZINA
PARKIETOWE
GOSPODARZE

pro­simy także o doda­nie zdjęcia :)

UWAGA: opi­su­jemy tylko regu­larne milongi!