Milongi w Polsce

sty­czeń, 2020

Fil­truj

Woje­wódz­two:

Wszyst­kie

Brak wyda­rzeń

Jak szukać:

Kalen­darz zawie­ra cyklicz­ne i oka­zjo­nal­ne milon­gi w całej Pol­sce. Aby szyb­ciej zna­leźć milon­gę w swo­jej oko­li­cy sko­rzy­staj z fil­tru umiesz­czo­ne­go na górze listy (podział wg woje­wództw).

Na sróty:

Kalen­darz zawie­ra cyklicz­ne i oka­zjo­nal­ne milon­gi w całej Pol­sce. 
Peł­na lista milong: Pol­ska
Listy regio­nal­ne: dol­no­ślą­skie :: kujaw­sko-pomor­skie :: lubel­skie :: lubu­skie :: łódz­kie :: mało­pol­skie :: mazo­wiec­kie :: opol­skie :: pod­kar­pac­kie :: pod­la­skie :: pomor­skie :: ślą­skie :: świę­to­krzy­skie :: war­miń­sko-mazur­skie :: wiel­ko­pol­skie :: zachod­nio­po­mor­skie 

Czegoś brakuje?

Na pew­no cze­goś bra­ku­je 😉 Będzie­my uak­tu­al­niać listę na bie­żą­co. Zapra­sza­my rów­nież do współ­pra­cy orga­ni­za­to­rów milong oraz pasjo­na­tów tan­ga  w całej Pol­sce. Chce­my two­rzyć zawsze aktu­al­ną, inte­rak­tyw­ną bazę danych regu­lar­nych milong. Pro­si­my o opi­sa­nie swo­ich even­tów na maila: tangonuestropl@gmail.com (lub na Face­bo­oku) według poniż­sze­go sche­ma­tu:

MIASTONAZWA MILONGIRODZAJ MUZYKI, KLIMATADRES – DZIEŃ I GODZINAPARKIETOWEORGANIZATOR

pro­si­my tak­że o doda­nie zdję­cia i ewen­tu­al­nych adre­sów www 🙂

X