Szkoły i nauczyciele tanga w Polsce

 

Lista szkół i nauczy­cie­li tan­ga argen­tyń­skie­go w Pol­sce z podzia­łem na woje­wódz­twa.

[busi­ness­di­rec­to­ry]

Dro­dzy nauczy­cie­le i instruk­to­rzy! Pro­si­my o dane Waszych szkół i regu­lar­nych kur­sów, któ­re orga­ni­zu­je­cie w Waszych mia­stach. Stwo­rzy­my tu aktu­al­ną bazę danych dla każ­de­go, kto inte­re­su­je się nauką tan­ga. Na nasz adres mailo­wy: tangonuestropl@gmail.com pro­si­my o infor­ma­cje według poniż­sze­go sche­ma­tu

NAZWA SZKOŁY
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO NAUCZYCIELI
ADRES
KONTAKT (MAIL, STRONA WWW)
ZDJĘCIE
*KRÓTKI OPIS — ist­nie­je moż­li­wość doda­nia krót­kie­go opi­su szko­ły bądź instruk­to­rów.

Uwa­ga: pro­si­my o poda­wa­nie tyl­ko ofi­cjal­nych nauczy­cie­li, któ­rzy pro­wa­dzą REGULARNE kur­sy tan­ga argen­tyń­skie­go 🙂

X