Kalendarz

Lista mara­to­nów, festi­wa­li, warsz­ta­tów, kon­cer­tów oraz oka­zjo­nal­nych milong w całej Pol­sce.

Fil­truj

Woje­wódz­two:

Woje­wódz­two

Fil­truj

Brak wyda­rzeń

Co i jak szukać:

Kalen­darz zawie­ra listę więk­szych i mniej­szych wyda­rzeń tan­go­wych w Pol­sce, takich jak: mara­to­ny, festi­wa­le, warsz­ta­ty, kon­cer­ty oraz waż­niej­sze i oka­zjo­nal­ne milon­gi. Aby szyb­ciej zna­leźć wyda­rze­nie w swo­jej oko­li­cy sko­rzy­staj z fil­tru umiesz­czo­ne­go na górze listy (podział wg woje­wództw). Jesli szu­kasz cyklicz­nych milong w swo­jej oko­li­cy ich listę znaj­dziesz tutaj: Milon­gi w Pol­sce.

Czegoś brakuje?

Na pew­no cze­goś bra­ku­je  Będzie­my uak­tu­al­niać listę na bie­żą­co. Zapra­sza­my rów­nież do współ­pra­cy orga­ni­za­to­rów oraz pasjo­na­tów tan­ga  w całej Pol­sce. Chce­my two­rzyć zawsze aktu­al­ną, inte­rak­tyw­ną bazę danych. Pro­si­my o wysy­ła­nie infor­ma­cji o swo­ich wyda­rze­niach na maila: tangonuestropl@gmail.com (lub na Face­bo­oku).

X