Dlaczego twój nauczyciel tanga bardzo chce, żebyś tańczył(a), a wciąż uczy cię tylko kroków?

Tan­go jest tań­cem, ale pro­ces ucze­nia się tan­ga i naucza­nia go nie przy­po­mi­na tego, jak uczy­my się i naucza­my innych tań­ców. Cha­rak­ter tej róż­ni­cy spra­wia, iż pro­ces ucze­nia się tan­ga powi­nien być porów­ny­wa­ny z ucze­niem się języ­ka, nie zaś tań­ca.

Czytaj dalej

Dlaczego podziwiamy kroki, ale kochamy objęcia? — Veronica Toumanova

Obję­cie w tan­gu jest mate­rią zło­żo­ną, udo­sko­na­la­nie go jest zada­niem trud­nym, ale fascy­nu­ją­cym. Wciąż coraz wię­cej tan­ce­rzy uświa­da­mia sobie, że jak­kol­wiek wie­le rado­ści może­my czer­pać z roz­ma­itych tan­go­wych krocz­ków, to jed­nak pod­sta­wą jest obję­cie i to wła­śnie do nie­go zawsze wra­ca­my.

Czytaj dalej
X