Warsztaty i Milonga Piernikowa Jesień 2018

Toruń zapra­sza po raz kolej­ny! 

Plan ramo­wy:

Przy­staw­ka 13 paź­dzier­ni­ka:
14.30−16.00 Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty Kata­rzy­na Chmie­lew­ska i Mate­usz Kwa­ter­ko: TANGO1 (FAN)
16.15−17.45 Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty Kata­rzy­na Chmie­lew­ska i Mate­usz Kwa­ter­ko: TANGO2 (FAN)
17.00−17.50 Zwie­dza­nie Dwo­ru Artu­sa

Danie głów­ne:
Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artu­sa — Milon­ga Pier­ni­ko­wa
18.00−22.00 DJ Tomasz Zabrzy­jew­ski
22:00–22:10 powi­ta­nie — pro­si­my wszyst­kich Gości do Sali Wiel­kiej
22:10–22:30 pokaz Gości Spe­cjal­nych, czy­li Kasi i Mate­usza
22.00−02.00 DJ Darek Tybiń­kow­ski

Deser 14 paź­dzier­ni­ka:
12.00−14.00 Wyciecz­ka po Sta­rym Mie­ście Piotr Gra­czyk
12:00–13:30 Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty Kata­rzy­na Chmie­lew­ska i Mate­usz Kwa­ter­ko: Vals (FAN)
13.45–15:15 Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty Kata­rzy­na Chmie­lew­ska i Mate­usz Kwa­ter­ko: Milon­ga (FAN)
15.00- .… : Milon­ga Pier­ni­ko­wa After Par­ty: DJ Seba­stian Smy­czyń­ski

English below.…

1. Nie jest wyma­ga­na reje­stra­cja. Bilet na Milon­gę Pier­ni­ko­wą w przed­sprze­da­ży kosz­tu­je 25 zł. Sprze­daż pro­wa­dzo­na jest przez inter­net oraz w kasie Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artu­sa w nor­mal­nych godzi­nach pra­cy.

2.1 W dniu wyda­rze­nia — 13 paź­dzier­ni­ka — dostęp­ne będą bile­ty nor­mal­ne w cenie 30 zł.
2.2 W dniu wyda­rze­nia będą dostęp­ne bile­ty pro­mo­cyj­ne w cenie 25 zł, ale tyl­ko z kar­tą Moja Starówk@ — spe­cjal­na kar­ta umoż­li­wia­ją­ca wie­le pro­mo­cji na tere­nie Sta­rów­ki Toruń­skiej w kasie Dwo­ru Artu­sa do godzi­ny 21.00. Kar­tę Moja Starówk@ moż­na bez­płat­nie otrzy­mać i zare­je­stro­wać w kasie Dwo­ru Artu­sa!
2.3 Po godzi­nie 21:00 — do godzi­ny 23.59 — będzie moż­li­wość zaku­pu bile­tu nor­mal­ne­go (30 zł) wyłącz­nie przez apli­ka­cję inter­ne­to­wą na www.artus.torun.pl.

3. Dostęp­na będzie kafe­te­ria. Dostęp­ne będą napo­je, kanap­ki…

4. Milon­dze Pier­ni­ko­wej towa­rzy­szą warsz­ta­ty, tu koniecz­na jest reje­stra­cja. Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w Stu­dio Tań­ca Spor­to­we­go „FAN” Toruń.

5. Obie wyciecz­ki roz­po­czy­na­ją się pod Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artu­sa — samo cen­trum Toru­nia.

6. After Par­ty odbę­dzie się w Kawiar­ni WEJ­śCIóW­KA par­kie­to­we (10 zł) na miej­scu.

78 m² — sce­na, któ­rą odda­je­my naszym DJ
198 m² — wiel­kość par­kie­tu dostęp­na dla naszych Gości
350 m² — zaple­cze Milon­gi Pier­ni­ko­wej (Cafe­te­ria, Cen­tra relak­su i mody)

kon­takt:
Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty: Piotr Iwa­nic­ki 609 696 060
Milon­ga Pier­ni­ko­wa spra­wy wszel­kie: Krzysz­tof Rumiń­ski 601 665 116
==========================
1. Regi­stra­tion is not requ­ired. If you want to get your Gin­ger­bre­ad milon­ga pass ear­lier, the tic­kets are ava­ila­ble both onli­ne and at Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artu­sa cash desk during its wor­king hours.
Pri­ce: 25 PLN (6 euro)

2.1 On the day of the milon­ga — 13th Octo­ber – you can pur­cha­se the milon­ga tic­ket at the door up to 9 pm. Pri­ce: 30 PLN (8 euro).
2.2 On the day of the event, pro­mo­tio­nal tic­kets will be ava­ila­ble, but only with the My Starówk@ card — a spe­cial card allo­wing many pro­mo­tions in the Old Town of Toruń PLN 25 at the box offi­ce of the Artus Court until 21.00. The My Starówk@ card can be regi­ste­red free of char­ge and pic­ked up at the box offi­ce of the Artus Court!
2.3 For the late­co­mers (9 pm-11.59 pm) the only option is to pur­cha­se the­ir tic­ket via inter­net apps www.artus.torun.pl site.

3. All the snacks, drinks, cakes can be bought on the spot. Cate­ring.

4. If you want to par­ti­ci­pa­te in tan­go work­shops, you need to pre-regi­ster. The clas­ses take pla­ce in FAN dan­ce scho­ol.

5. Both tours start near the Cen­trum Kul­tu­ry Dwór Artu­sa — in the down­town.

6. After­par­ty will take pla­ce in the WEJ­śCIóW­KA art-cafe.

78 m² — pace for the DJs
198 m² — real dan­ce spa­ce for our guests
350 m² — the chill-out zone with the Cafe­te­ria and tan­go clo­thing for sale

waiting for call:
Work­shops: Piotr Iwa­nic­ki 609 696 060
Milon­ga Pier­ni­ko­wa: Krzysz­tof Rumiń­ski 601 665 116

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X