Roberto Siri, Klub Stodoła

Kon­cert:
18:30 — otwar­cie drzwi
19:30 — począ­tek kon­cer­tu

Rober­to Siri Quin­te­to — ponow­nie w Klu­bie Sto­do­ła!

7 listo­pa­da w Klu­bie Sto­do­ła wystą­pi Rober­to Siri — pia­ni­sta, ban­do­ne­oni­sta i dyry­gent. To będzie już 5 pobyt w Pol­sce, a 7 euro­pej­skie tour­nee tego uzna­ne­go arty­sty tan­ga argen­tyń­skie­go. Rober­to Siri uwa­ża­ny jest od lat za amba­sa­do­ra kul­tu­ry argen­tyń­skiej. Na dowód waż­no­ści tego wyda­rze­nia war­szaw­ski kon­cert otrzy­mał Patro­nat Hono­ro­wy Amba­sa­dy Repu­bli­ki Argen­ty­ny w Pol­sce.

Kon­cer­to­wi towa­rzy­szyć będą tak­że poka­zy tan­ga argen­tyń­skie­go w wyko­na­niu naj­lep­szych par tanecz­nych.

Ubie­gło­rocz­ny kon­cert argen­tyń­skich muzy­ków w Sto­do­le spo­tkał się z bar­dzo gorą­cym przy­ję­ciem. Fani tan­ga poko­cha­li ich za ener­gię i fan­ta­stycz­ną inter­pre­ta­cję tra­dy­cyj­nych tang. Każ­dy utwór nagra­dza­ny było grom­ki­mi bra­wa­mi, podob­nie jak komen­ta­rze Rober­to Siri, któ­ry pod­czas kon­cer­tu potra­fił wspa­nia­le nawią­zać kon­takt z publicz­no­ścią. Maestro Siri ujął publicz­ność swo­ją bez­po­śred­nio­ścią, cie­płem i fan­ta­stycz­nym poczu­ciem humo­ru.
Po powro­cie z ubie­gło­rocz­ne­go tour­nee po Euro­pie, Robert Siri wie­lo­krot­nie w wywia­dach wymie­niał kon­cert w Sto­do­le jako naj­lep­szą impre­zę ich tra­sy kon­cer­to­wej 2017.

Rober­to Osval­do Siri­mar­co uro­dził się 16 mar­ca 1939 r. w Buenos Aires. W wie­ku 5 lat roz­po­czął naukę gry na for­te­pia­nie, a 4 lata póź­niej tak­że na ban­do­ne­onie. Jego nauczy­cie­lem był ban­de­oni­sta słyn­nej orkie­stry Juana D’Arienzo — Ela­dio Blan­co. W wie­ku pięt­na­stu lat, Rober­to Siri był już nauczy­cie­lem gry na for­te­pia­nie oraz wykła­dow­cą har­mo­nii i teo­rii muzy­ki.

Karie­rę zawo­do­wą roz­po­czął w 1954 roku w Radio Mitre, gdzie wraz ze swo­im kwar­te­tem pro­wa­dził audy­cję „Club de Bar­rio”. W tym samym cza­sie wystę­po­wał z „Trio Figu­eroa” i „El Cha­to”. Po wystę­pie w sali kon­cer­to­wej Radia Argen­ty­na w 1956 został okrzyk­nię­ty „naj­młod­szym dyry­gen­tem w Ame­ry­ce Połu­dnio­wej”.

W wie­ku osiem­na­stu lat Rober­to Siri roz­po­czął współ­pra­cę ze słyn­nym Raúlem Bero­nem. Ich wspól­na tra­sa kon­cer­to­wa sta­ła się począt­kiem nie­za­po­mnia­nej współ­pra­cy arty­stycz­nej oraz głę­bo­kiej przy­jaź­ni mię­dzy muzy­ka­mi. Ich współ­pra­ca trwa­ła do 1982 roku. W listo­pa­dzie 1982 roku, Siri posta­no­wił stwo­rzyć nową mło­dą orche­strę, któ­ra swój pre­mie­ro­wy występ mia­ła w kwiet­niu 1983 roku na kana­le TV Canal ATC, w słyn­nym pro­gra­mie „Domin­gos de todos”. 

Rober­to Siri jest lau­re­atem wie­lu pre­sti­żo­wych nagród; m.in. W 1986 r. otrzy­mał nagro­dę Gar­del de Oro („Zło­ty Gar­del”), przy­zna­wa­ną przez fun­da­cję La Casa del Tan­go, w 1989 roku na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Muzy­ki Popu­lar­nej otrzy­mał tytuł „Arty­sta Prze­ło­mu”, a w 1992 roku nagro­dę za wybit­ne osią­gnię­cia arty­stycz­ne na festi­wa­lu Per­la de Para­ná.

W 2005 roku, Rober­to Siri utwo­rzył kwar­tet o nazwie Los Mucha­chos de Antes, któ­re­go nagra­nia pobi­ły rekor­dy sprze­da­ży w Argen­ty­nie.

Rober­to Siri od lat wystę­pu­je z kon­cer­ta­mi pod­czas naj­waż­niej­szych imprez tan­go­wych na całym świe­cie. W 2018 roku odbył m.in. serię kon­cer­tów w Afry­ce Połu­dnio­wej. 
Rów­nież w tym roku Rober­to Siri Quin­te­to wystą­pił z kon­cer­tem pod­czas Mistrzostw Świa­ta w Tan­gu Argen­tyń­skim w Buenos Aires

Rober­to Siri Quin­te­to wystą­pi w tym samym skła­dzie co rok temu.
Rober­to Siri — lider, for­te­pian, ban­do­ne­on
Ines Flo­res — ban­do­ne­on
Ariel Galia­no — kon­tra­bas
Mar­cos Press — skrzyp­ce
Javier Set­ti — śpiew

Kon­cert w Sto­do­le to nie­wąt­pli­wa grat­ka, nie tyl­ko dla fanów tan­ga argen­tyń­skie­go.

ZAPRASZAMY

Bile­ty:
Miej­sca sie­dzą­ce: 69 PLN (kat. II), 79 PLN (kat. I)
do kupie­nia w kasie Klu­bu Sto­do­ła (War­sza­wa ul. Bato­re­go 10 oraz na www.stodola.plwww.ticketclub.pl

Kup kar­tę poda­run­ko­wą klu­bu Sto­do­ła i obda­ruj kogoś bli­skie­go wyjąt­ko­wym kon­cer­tem. Szcze­gó­ły TUTAJ.

Oso­by poni­żej 16 roku życia mogą uczest­ni­czyć w kon­cer­cie wyłącz­nie pod opie­ką rodzi­ca (lub wska­za­ne­go przez nie­go opie­ku­na).
Oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 16 rok życia, a nie ukoń­czy­ły 18 roku życia muszą mieć przy sobie oświad­cze­nie ze zgo­dą na udział w impre­zie, pod­pi­sa­ne przez rodzi­ca bądź praw­ne­go opie­ku­na.
Pobierz oświad­cze­nie:
http://pliki.stodola.pl/OswiadczenieOpiekunaKlubStodola.pdf

Wszel­kie pyta­nia doty­czą­ce wspar­cia osób z pro­ble­ma­mi z poru­sza­niem się, pro­si­my kie­ro­wać na adres: niepelnosprawni@stodola.pl

Poda­ne godzi­ny są orien­ta­cyj­ne i mogą ulec zmia­nie.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X