Żar tanga pod górą Żar

.… czy­li Milon­ga na Zakoń­cze­nie Lata z noc­le­ga­mi na miej­scu.
W Beski­dy zapra­sza­ją ANIAJASIEK!
KIEDY1.09 (sobo­ta) godzi­na 18:00 2.09 (nie­dzie­la) godzi­na 5:00 rano!
Pla­nu­je­my tak­że AFTER PARTY: nie­dzie­la (2.09) w godzi­nach 12:00 — 18:00 (cena 10 PLN)
Goście któ­rzy nocu­ją mogą zostać w dom­kach do 18:00 bez dodat­ko­wej opła­ty.

TDJ’s: SOBOTA/NIEDZIELA: Lecho­sław Hoj­nacki (Biel­sko-Bia­ła) & Roman Hata­lak (Kra­ków)
 AFTER PARTY:
GDZIE: Ośro­dek Wypo­czyn­ko­wy „Relaks” 34–312 Mię­dzy­bro­dzie Żywiec­kie
ul. Beskidz­ka 42, tuż pod górą Żar (10 minut na pie­cho­tę do kolej­ki)
Milon­ga w kli­ma­ty­zo­wa­nej sali (100 m²) z pane­la­mi na pod­ło­dze (wła­śnie się ukła­da­ją!)
WSTĘP: 15 PLN/osobę
OFERUJEMY NOCLEGI w dom­kach na tere­nie ośrod­ka 
Kom­for­to­wo w dom­ku miesz­kać może 5 osób — cena 150 zł/domek.
Domek skła­da się z 3 pokoi, kuch­ni, living room, łazien­ki, toa­le­ty, tara­su.
Domek mak­sy­mal­nie pomie­ści 10 osób- każ­da dodat­ko­wa oso­ba to 10 PLN (wte­dy suma do podzia­łu mię­dzy miesz­ka­ją­cych).

W trak­cie całej milon­gi moż­na zaku­pić:
- coś na gorą­co do zje­dze­nia (gorą­cy posi­łek jed­no­garn­ko­wy);
- wodę, kawę, her­ba­tę, pysz­ne cia­sta pie­czo­ne na miej­scu;
- napo­je alko­ho­lo­we (lane piwo, wino, inne).

Moż­na zamó­wić po przy­jeź­dzie w recep­cji:
- śnia­da­nie 15 zł (ser­wo­wa­ne do 11:00 w nie­dzie­lę)
- obiad 22 zł (ser­wo­wa­ny do 15:30 w nie­dzie­lę).
REZERWACJE:
Mailo­wo na: anna.pietruszewska@gmail.com z poda­niem co i dla ilu osób, na poda­ny adres prze­śle­my deta­le płat­no­ści.
INFO: +48 601 461 366
Oto co piszą o górze Żar: 
„ŻAR to „Cała góra adre­na­li­ny„
Góra Żar, wzno­szą­ca się nad Mię­dzy­bro­dziem Żywiec­kim w Beski­dzie Małym, to miej­sce zupeł­nie wyjąt­ko­we. Pod wzglę­dem nagro­ma­dze­nia róż­no­rod­nych atrak­cji, trud­no zna­leźć dru­gą taką loka­li­za­cję w naszych górach. Znaj­dzie­my tu zupeł­nie wyjąt­ko­wą elek­trow­nię szczy­to­wo-pom­po­wą, wybu­do­wa­ną we wnę­trzu góry, wspa­nia­łe, roz­le­głe pano­ra­my i kolej lino­wo-tere­no­wą, któ­ra kie­dyś wozi­ła tury­stów na szczyt… Guba­łów­ki.
Ale przede wszyst­kim jest to ide­al­ne miej­sce dla miło­śni­ków adre­na­li­ny. Szy­bow­ce, para­lot­nie, eks­tre­mal­ne zjaz­dy, park lino­wy czy tra­sy down­hil­lo­we dla rowe­rzy­stów. Napraw­dę – trud­no się tutaj nudzić… 
Dodat­ko­wo 5 minut samo­cho­dem znaj­du­je się dru­gi ośro­dek- Relaks, Mię­dzy­bro­dzie Bial­skie, ul. Spor­to­wa 20 z base­nem o roz­mia­rach olim­pij­skich, wypo­ży­czal­nią żagló­wek (Ome­gi).

Zapra­sza­my do spę­dze­nia z nami ostat­nich dni lata pod górą Żar!
————————————————————–
. or Milon­ga for the End of Sum­mer in the Beski­dy moun­ta­ins.
Invi­te: ANIA AND JASIEK!
WHEN: Satur­day 1.09 at 6pm — Sun­day 2.09 at 5:00 am
We are also plan­ning AFTER PARTY: Sun­day (2.09) from 12:00 to 18:00. (Fee: 10 PLN)
Guests who stay over­ni­ght, can stay in the cot­ta­ges until 18:00 at no extra char­ge.

WHERE: Holi­day resort „Relaks”,34–312 Mie­dzy­bro­dzie Żywiec­kie
ul. Beskidz­ka 42, just below the Żar moun­ta­in (10 minu­tes on foot to the rail­way)
Milon­ga in an air-con­di­tio­ned room (100 m²) with panels on the flo­or.
TDJ’s  Saturday/SundayLecho­sław Hoj­nac­ki (Biel­sko-Bia­ła) & Roman Hata­lak(Kra­ków).
After par­ty:
ENTRANCE FEE: 15 PLN / per­son
WE OFFER ACCOMMODATION in cot­ta­ges in the resort
Com­for­ta­bly, 5 people can live in the house — 150 PLN / house.
The cot­ta­ge con­si­sts of 3 rooms, kit­chen, living room, bath­ro­om, toilet, ter­ra­ce.
The cot­ta­ge can accom­mo­da­te a maxi­mum of 10 people — each addi­tio­nal per­son is 10 PLN (then the sum to be divi­ded betwe­en the living).
During the who­le milon­ga you can pur­cha­se:
- some­thing hot to eat (hot one-pot meal);
- water, cof­fee, tea, deli­cio­us cakes baked on the spot;
- alco­ho­lic beve­ra­ges (poured beer, wine, others).
You can order upon arri­val at the recep­tion:
- bre­ak­fast PLN 15 (until 11:00 on Sun­day)
- din­ner PLN 22 (until 15:30 on Sun­day)
RESERVATIONS:
E‑mail to: anna.pietruszewska@gmail.com with the deta­ils of what and for how many people, we will send the pay­ment deta­ils to the given address.
INFO: +48 601 461 366

ŻAR is „The who­le moun­ta­in of adre­na­li­ne„
Góra Żar, rising abo­ve Mie­dzy­bro­dzie Żywiec­ki in the Beskid Mały, is a com­ple­te­ly uni­que pla­ce. In terms of the accu­mu­la­tion of vario­us attrac­tions, it is dif­fi­cult to find a second such loca­tion in our moun­ta­ins. We find here a com­ple­te­ly uni­que pum­ped sto­ra­ge power plant, built insi­de the moun­ta­in, magni­fi­cent, exten­si­ve pano­ra­mas and a funi­cu­lar rail­way that used to take touri­sts to the top … Guba­łów­ka.
But abo­ve all, it is the per­fect pla­ce for adre­na­li­ne lovers. Gli­ders, para­gli­ders, extre­me descents, a rope park or down­hill routes for cyc­li­sts. Real­ly — it’s hard to get bored here …
In addi­tion, a 5‑minute dri­ve is the second resort — Relaks, Mię­dzy­bro­dzie Bial­skie, ul. Spor­to­wa 20 with an Olym­pic size swim­ming pool, sailing boats ren­tal (Ome­ga).

We invi­te you to spend the last days of sum­mer with us near Żar Moun­ta­in!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X