International Tango Marathon „La Endorfina” 2018

Zapra­sza­my na 4 edy­cję Mię­dzy­na­ro­do­we­go Mara­to­nu Tan­ga LA ENDORFINA do Pozna­nia!

Mara­ton odbę­dzie się w prze­stron­nej sali balo­wej Woj­ska Pol­skie­go, tzw. Mar­kie­tan­ce, w samym cen­trum Pozna­nia w dniach 18–21 paź­dzier­ni­ka 2018. Reje­stra­cja jest otwar­ta na stro­nie www.laendorfina.pl 

W cza­sie mara­to­nu zagra­ją:
Rober­to RAMPINI
Este­ban MARIO GARCIA
Fran­ci­sco SAURA
Agniesz­ka STACH
Kata­rzy­na PRESS
Arlet­ta SADOWSKA & Mate­usz STACH
Roman HATALAK
Michał KACZMAREK

Tego­rocz­ną Endor­fi­nę roz­pocz­nie spek­takl Teatru Tan­ga „Argen­ty­na” w Teatrze Sce­na Wspól­na  — 18 / 10 / 2018 godz. 19:30, po któ­rym ruszy Pre-Milon­ga na sce­nie teatral­nej.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X