Jedziemy na AdvenTango!

Kocha­ni! 🙂 

W ocze­ki­wa­niu na przy­szło­rocz­ny maj uda­je­my się w podróż do, nie znów tak dale­kie­go, Zagrze­bia.

Mamy przy­jem­ność ogło­sić, że Zało­ga May Tan­go Festi­va­lu zosta­ła ofi­cjal­nym Amba­sa­do­rem Adven­Tan­go Zagreb Tan­go Expe­rien­ce! 🙂 

Dołącz­cie do nas i weź­cie udział w, gorą­co wycze­ki­wa­nym, festi­wa­lu Iva­na Ter­ra­za­sa i Sary Grdan! 

Przy­pil­nu­je­my dla Was ter­mi­nów reje­stra­cji, będzie­my prze­ka­zy­wać Wam naj­śwież­sze infor­ma­cje od orga­ni­za­to­rów, będzie­my sta­ra­li się uła­twić zor­ga­ni­zo­wa­nie trans­por­tu, noc­le­gów i innych spraw zwią­za­nych z poby­tem na festi­wa­lu. Mamy dla Was rów­nież 5% zniż­ki na wej­ściów­ki, za któ­re zapła­ci­cie bez­po­śred­nio u nas, a co naj­waż­niej­sze i naj­faj­niej­sze? 🙂 
Wybie­rze­my się tam razem, sil­ną, pol­ską (a może nie tyl­ko? 🙂 ) repre­zen­ta­cją! 🙂 

____________________________________

Kie­dy: 
6–9.12.2018

Gdzie: 
Zagrzeb, Chor­wa­cja

Arty­ści:
LOS TOTIS TANGO
Vir­gi­nia Pan­dol­fi & Jona­tan Agu­ero
Maria Ines Boga­do 
Sta­ni­slav Fur­sov & Katy Simo­no­va

DJ‑e:
Felix Nasch­ke
Goran Nikšić
Joël Silva
Luka Lovrić
Miche­le Uso­ni
Osky Casas
Son­ja Ziva­no­vic

Stro­na:
http://adventango.com

Fun­Pa­ge:
https://www.facebook.com/AdvenTangoZagreb/

Wyda­rze­nie:
https://www.facebook.com/events/388495558336700/

____________________________________

Rezer­wuj­cie sobie ter­mi­ny! 🙂 
I pozo­stań­cie z nami. 
Będzie­my Was infor­mo­wać na bie­żą­co o szcze­gó­łach. 

W razie pytań pisz­cie na maila lub bez­po­śred­nio do nas. 🙂 
mtf@majowa.eu

Cału­sy ♥
Maja, Mag­da
May Tan­go Team!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X