Cracow Tango Marathon 2018 !

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kra­kow­ski mara­ton tan­ga zapi­sy już ruszy­ły!
Przez 5 dni (włą­cza­jąc pre i after milon­gi) w ser­cu Kra­ko­wa będzie­my cie­szyć się Tan­giem Argen­tyń­skim, spo­tka­nia­mi ze zna­jo­my­mi i nie­zna­jo­my­mi ogar­nię­ty­mi wspól­ną pasją.
Cra­cow Tan­go Mara­thon odbę­dzie się w Hote­lu Gala­xy**** w Kra­ko­wie w pięk­nej sali z par­kie­tem o powierzch­ni 350 m² (sala z kli­ma­ty­za­cją + osob­na sala do odpo­czyn­ku 68m²), w bez­po­śred­niej bli­sko­ści Sta­re­go Mia­sta i kli­ma­tycz­nej dziel­ni­cy Kazi­mierz.
Cena:
Do 31.05.2018 — 260 zł za oso­bę (Ear­ly Bird)
Od 1.06.2018 do 14.08.2018 — 280 zł za oso­bę
Od 15.08.2018 — 300 zł za oso­bę
W cenie (oprócz wej­ściów­ki na Mara­ton) ; woda mine­ral­na, her­ba­ta, kawa, prze­ką­ski, sło­dy­cze, owoce.w nocyt (od oko­ło 1.00 ) — 2 rodza­je gorą­cej, ener­ge­tycz­nej , wol­ne wstę­py na Pre-mara­thon milon­gę and After-mara­thon milon­gę.

Pro­gram CRACOW TANGO MARATHON 2018:

Pre-mara­thon milon­ga:
Thurs­day 13.09.2018 ; 21.00 — 2.00 — TDJ Geo­r­ges Sama­ha (Cyprus)

CRACOW TANGO MARATHON;
Pia­tek 14.09.2018
20.30 — Otwar­cie bram­ki
21.00 — 24.00 — TDJ Adria­na Her­re­ra (Spa­in — Gran Cana­ria)
24.00 — 06.00 — TDJ Car­los Gia­na „Car­los Tan­go” (Argen­ti­na / Spa­in)

Sobo­ta 15.09.2018
15.00 — 19.00 — TDJ Damian Desma­ras (Argentina/ Spa­in)
19.00 — 21.00 — Prze­rwa ( z tan­giem w tle)
21.00 — 23.00 — Orqu­esta Hype­rion Ensem­ble (Live Muisc w Tan­dach — 2 sety)
23.00 — 5.00 — TDJ Giu­sep­pe Cle­men­te „El Capi­tan” (Ita­ly)

Nie­dzie­la 16.09.2018
13.00 — 16.00 — TDJ Michal Kacz­ma­rek (Poland)
16.00 — 21.00 TDJ Luis Cono (Chi­le / Swe­den)

After- mara­thon milon­ga;
Nie­dzie­la 16.09.2018 ; 21.30 — 2.00 — TDJ Roman Hata­lak (Poland)

The day after milon­ga — milon­ga „Loca”
Ponie­dzia­łek 17.09.2018 ; 21.00 — 1.00 — TDJ Arnold Chu­dzik (Poland)

Loka­li­za­cja:
Cra­cow Tan­go Mara­thon — Hotel Gala­xy****, Gęsia 22A, Kra­kow
Pre-mara­thon milon­ga: Pub Zaraz Wra­cam Tu, Mio­do­wa 51, Kra­kow
After- mara­thon milon­ga: Pub Zaraz Wra­cam Tu, Mio­do­wa 51, Kra­kow
The day after milon­ga: Pub Zaraz Wra­cam Tu, Mio­do­wa 51, Kra­kow (weekly Milon­ga „Loca” in Kra­kow)
Pod­sta­wo­wym kry­te­rium przy­ję­cia będzie rów­no­wa­ga pomię­dzy Pro­wa­dzą­cy­mi i Podą­ża­ją­cy­mi.
Orga­ni­za­to­rzy mogą zaak­cep­to­wać kil­ka Pań jako Pro­wa­dzą­cych (jeśli wyra­żą one taką chęć, a ich umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia będą nie do pod­wa­że­nia)

REJESTRACJA: roz­po­czy­na się 17.05.2018 o 20.00 na stro­nie www.cracow-tango-marathon.pl (para­mi i solo) poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go.

CRACOW TANGO MARATHON TEAM (Mag­da, Rena­ta, Arnold i Roman)

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X