Vamos Corazon – Tango Festiwal Bielsko-Biała (31.05−3.06)

[ English ver­sion below ]
Zapra­sza­my na „VAMOS CORAZONTANGO FIESTA FESTIWAL do Metrum Jazz Club, Par­ty­zan­tów 22, Biel­sko-Bia­ła.
* 31.05 (czwar­tek) zaczy­na­my Befor Milon­gą (Milon­ga eM) od 20:00 do 23:59 tak­że w Metrum Jazz Club (świet­na, drew­nia­na pod­ło­ga, dosko­na­ła aku­sty­ka)
* 01.06 (pią­tek) star­tu­je­my Milon­gą popo­łu­dnio­wą od 19:30 (TDJ Jonas Maria Joma) a potem Noc­ną do 2:0 (TDJ Roman Hata­lak)
(17:30 ‑19:00 warsz­ta­ty z Gaią i Lean­dro)

* 02.06 (sobo­ta) Milon­ga Popo­łu­dnio­wa od 17:30 — 21:30 (TDJ Arlet­ta Sadow­ska, Wroc­law)
(Warsz­ta­ty 10:30 do 17:00)
a potem
od 21:30 GALA MILONGA LIVE- gra na żywo ORQUESTA PASIONAL (Moskwa, Rosja) ok. 21:30.
W trak­cie pokaz tan­ga: Gaia Pisau­ro & Lean­dro Fur­lan.
22:30 — 2:00 TDJ Jonas Maria Joma (DE)

* 03.06 (nie­dzie­la) 17:00 ‑20:00 Milon­ga popo­łu­dnio­wa (TDJ Ula Wojt­ko­wiak
a od 20:00 kon­cert & Milon­ga live Orqu­esta Pasio­nal (Moskwa, Rosja),
po kon­cer­cie do 2:00 Noc­na Milon­ga (TDJ Krzysz­tof Rumiń­ski)
===================
Nasz TDJ Team (alfa­be­tycz­nie):
Roman Hata­lak (Kra­ków)
Lecho­sław Hoj­nac­ki (Biel­sko-Bia­ła)
Jonas Maria Joma (Kolo­nia, Niem­cy)
Krzysz­tof Rumiń­ski (Toruń)
Arlet­ta Sadow­ska (Wro­cław)
Urszu­la Wojt­ko­wiak (War­sza­wa)
====================
STRONA GŁÓWNA: http://festival.etaniec.org/
PROGRAM: bit.do/festivalito
===============
Naszy­mi gość­mi będzie dosko­na­le zna­na na świe­cie para instruk­tor­ska: GAIA PISAUROLEANDRO FURLAN (Włochy/Argentyna/ obec­nie Ber­lin (DE)) https://www.youtube.com/watch?v=K_VIpdVRgCA któ­ra popro­wa­dzi warsz­ta­ty pią­tek-sobo­ta-nie­dzie­la (01−03 czerw­ca) oraz wystą­pi w poka­zie na wie­czor­nej, sobot­niej GALA MILONGA pod­czas kon­cer­tu i milon­gi live ORQUESTA PASIONAL.
TEMATY WARSZTATÓW: http://festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============
W sobo­tę 02.06 ok 21:30 zapra­sza­my na par­kiet na milon­gę live,do muzy­ki jed­nej z naj­lep­szych zespo­łów tan­go­wych ORQUESTA PASIONAL (Moskwa, Rosja) któ­ra zagra tak­że dru­gi raz w nie­dzie­lę 03.06 o godz. 20:00.
https://www.youtube.com/watch?v=dijhOOlwQok
==========
CENY:
# BILET FESTIWALOWY 120 PLN (wszyst­kie milon­gi z wyjąt­kiem Befor par­ty) ( w cenie tak­że te dwie z kon­cer­fa­mi Orqu­esta Pasio­nal!)
# WEJŚCIÓWKI NA POSZCZEGÓLNE DNI 45 PLN za każ­dy dzień (50 PLN przy wej­ściu)
# WARSZTATY FULLPASSDNI (9 h) — 300 PLN (33,3 zł/h,
9 godzin warsz­ta­tów.
3 Blo­ki (4,5 h) 160 zł, 2 Blo­ki 3h) 100 zł, poje­dyn­cze wej­ście 1,5 h 60 zł.
szcze­gó­ly na stro­nie:http://festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============


Wita­my wszyst­kich, cie­szy­my się, że będzie­cie z nami!
Miej­sce wszyst­kich milong, to dosko­na­le spraw­dzo­ny na milon­gach, nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ny klub jaz­zo­wy z dosko­na­łą aku­sty­ką i świet­nym par­kie­tem:
Metrum Jazz Club, Par­ty­zan­tów 22, Biel­sko-Bia­ła (obok duży, bez­płat­ny par­king).
Miej­sce warsz­ta­tów:
aula Wyż­szej Szko­ły Biz­ne­su im.Tyszkiewicza, ul. Nad­brzeż­na 12, Biel­sko-Bia­ła. Duża sala, drew­nia­ny par­kiet, bez­płat­ny, wewnętrz­ny par­king.
==========
Zapra­sza­my do Biel­ska-Bia­łej na 4 dni tan­ga!
Info: Anna Pie­tru­szew­ska +48 601 461 366
www.bbtango.pl
————————-
Welco­me to „VAMOS CORAZONTANGO FIESTA FESTIVAL. to Metrum Jazz Club, Par­ty­zan­tów 22, Biel­sko-Bia­ła.
* We start with Befor Milon­ga 31.05 (Thurs­day) from 20:00 to 23:59 in the Metrum Jazz Club.

* 01.06 (Fri­day) start with an after­no­on Milon­ga from 19:30 (TDJ Jonas Maria Joma) and then Noc­na to 2:0 (TDJ Roman Hata­lak)
(17:30 ‑19:00 work­shops with Gaia and Lean­dro)

* 02.06 (Satur­day) Milon­ga After­no­on from 17:30 — 21:30 (TDJ Arlet­ta Sadow­ska, Wroc­law)
(Work­shops 10:30 to 17:00)
and then
from 21:30 GALA MILONGA LIVE- live game ORQUESTA PASIONAL (Moscow, Rus­sia) aro­und 21:30.
During the tan­go show: Gaia Pisau­ro & Lean­dro Fur­lan.
22:30 — 2:00 TDJ Jonas Maria Joma (DE)

* 03.06 (Sun­day) 17:00 ‑20: 00 Milon­ga After­no­on (TDJ Ula Wojt­ko­wiak
and from 20:00 con­cert & Milon­ga live Orqu­esta Pasio­nal (Moscow, Rus­sia),
after the con­cert until 2:00 Noc­na Milon­ga (TDJ Krzysz­tof Rumiń­ski)
===================
Our TDJ Team (alpha­be­ti­cal­ly):
Roman Hata­lak (Kra­kow)
Lecho­sław Hoj­nac­ki (Biel­sko-Bia­ła)
Jonas Maria Joma (Colo­gne, Ger­ma­ny)
Krzysz­tof Rumiń­ski (Toruń)
Arlet­ta Sadow­ska (Wro­cław)
Urszu­la Wojt­ko­wiak (War­saw)
====================
HOME PAGE: http://festival.etaniec.org/
PROGRAM: bit.do/festivalito
===============
Our guests will be a well-known pair of instruc­tors in the world: GAIA PISAURO AND LEANDRO FURLAN (Ita­ly / Argen­ti­na / cur­ren­tly Ber­lin (DE)) https://www.youtube.com/watch?v=K_VIpdVRgCA which will lead the work­shop Fri­day-Satur­day-Sun­day ( 01–03 June) and will per­form in the show on the eve­ning, Satur­day GALA MILONGA during the con­cert and milon­ga live ORQUESTA PASIONAL.
THEMES OF WORKSHOPS: http://festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============
On Satur­day, 02.06, aro­und 21:30, we invi­te you to the live dan­ce flo­or, to the music of one of the best tan­go bands ORQUESTA PASIONAL (Moscow, Rus­sia) which will also play the second time on Sun­day, June 3 at 20.00.
https://www.youtube.com/watch?v=dijhOOlwQok
==========
PRICES:
# FESTIVAL TICKET PLN 120 (all milon­gas with the excep­tion of Befor par­ty) (inc­lu­ding the two with Orqu­esta Pasio­nal con­certs!)

# INPUTS FOR INDIVIDUAL DAYS PLN 45 for each day (PLN 50 at the entran­ce)

# WORKSHOPS FULLPASSDAYS (9 h) — 300 PLN (33.3 PLN / h,
9 hours of work­shops.
3 Blocks (4.5 h) PLN 160, 2 Blocks 3h) PLN 100, sin­gle entry 1.5 h 60 PLN.
deta­ils are ava­ila­ble at: http: //festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============
We welco­me eve­ry­one, we are glad that you will be with us!

The pla­ce of all milon­gas is a per­fec­tly-pro­ven milon­gas, extre­me­ly atmo­sphe­ric jazz club with excel­lent aco­ustics and a gre­at dan­ce flo­or:
Metrum Jazz Club, Par­ty­zan­tów 22, Biel­sko-Bia­ła (next to a lar­ge, free par­king lot).
Pla­ce of work­shops:
the audi­to­rium of the Tyskiek Aca­de­my of Busi­ness, ul. Nad­brzeż­na 12, Biel­sko-Bia­ła. Lar­ge hall, wooden parqu­et, free, inter­nal par­king.
==========
We invi­te you to Biel­sko-Bia­ła for 4 days of tan­go!
Info: Anna Pie­tru­szew­ska +48 601 461 366
www.bbtango.pl

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X