Majowy Festiwal Tanga — Zabrze (17−20.05)

[English ver­sion below]

Po raz pierw­szy, a szcze­rze wie­rzy­my w to, że nie ostat­ni, zapra­sza­my wszyst­kich Miło­śni­ków Tan­ga do naszej cie­płej, ślą­skiej, tan­go­wej ojczy­zny.

Zapra­sza­my na:
Pierw­szą Edy­cję Majo­we­go Festi­wa­lu Tan­ga! 🙂
Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cą nas Ivan Ter­ra­zas i Sara Grdan oraz Eli­se Roulin i Toni Kaste­lan!

Majo­wa Szko­ła Tań­ca to nie kolej­ne miej­sce, gdzie moż­na po pro­stu zatań­czyć.
To nie­sa­mo­wi­ta atmos­fe­ra, gdzie każ­dy trak­to­wa­ny jest jak przy­ja­ciel. 🙂
Poczuj­cie się z nami, jak w domu!

Przy­by­waj­cie! 🙂

REJESTRACJA TRWA!
__________

MAESTROS:
Ivan Ter­ra­zas & Sara Grdan
Eli­se Roulin & Toni Kaste­lan

__________

DJ‑e:
Gian­pio Cap­puc­ci (Pine­ro­lo / Wło­chy)
Luis Cono (Mal­mö / Szwe­cja)
Kasia Gabry­luk (Wro­cław / Pol­ska)
Katha­ri­na Gewert (Obe­rhau­sen / Niem­cy)
Robert K! (War­sza­wa / Pol­ska)
Krzysz­tof Kar­daś (Zabrze / Pol­ska)
Łukasz Laskow­ski (Poznań / Pol­ska)
Tomasz Lison (Tychy / Pol­ska)
Piotr Roemer (Kra­ków / Pol­ska)
Dariusz Tybiń­kow­ski (Łódź / Pol­ska)
__________

PROGRAM: Warsz­ta­ty
Roz­kład i tema­ty zajęć: http://maytangofestival.eu/warsztaty/

__________

PROGRAM: Milon­gi

Czwar­tek / 17.05.2018
21:00- 02:00 Pre­mi­lon­ga

Pią­tek / 18.05.2018
14:00- 19:00 Milon­ga Popo­łu­dnio­wa
21:00- 01:00 Milon­ga Otwar­cia
01:00- 05:00 After­par­ty

Sobo­ta / 19.05.2018
11:00- 14:00 Milon­ga Śnia­da­nio­wa
14:00- 19:00 Milon­ga Popo­łu­dnio­wa
21:00- 01:00 Milon­ga Głów­na
01:00- 05:00 After­par­ty

Nie­dzie­la / 20.05.2018
11:00- 14:00 Milon­ga Ulicz­na
14:00- 19:00 Milon­ga Popo­łu­dnio­wa
21:00- 02:00 Milon­ga Poże­gnal­na

__________

CENY: Milon­gi

Srebr­ny Pakiet: 70 zł / za oso­bę
3 milon­gi popo­łu­dnio­we + milon­ga śnia­da­nio­wa + milon­ga ulicz­na

Zło­ty Pakiet: 150 zł / za oso­bę
4 milon­gi wie­czor­ne + 2 after­par­ty + milon­ga śnia­da­nio­wa + milon­ga ulicz­na

Pakiet Mara­ton: 220 zł / za oso­bę
4 milon­gi wie­czor­ne + 2 after­par­ty + 3 milon­gi popo­łu­dnio­we + milon­ga śnia­da­nio­wa + milon­ga ulicz­na

Ceny poje­dyn­czych milong:
http://maytangofestival.eu/ceny/

__________

CENY: Warsz­ta­ty

Poje­dyn­czy warsz­tat: 90 zł / za oso­bę

Pakiet: 65 zł / 1 warsz­tat / za oso­bę
5 warsz­ta­tów i wię­cej

__________

REJESTRACJA:

http://maytangofestival.eu/rejestracja/

__________

Wszyst­kie pozo­sta­łe infor­ma­cje:

http://maytangofestival.eu/

_____________________________________

ENGLISH VERSION

For the first time (and we sin­ce­re­ly belie­ve that not the last one) we invi­te all Tan­go Lovers to our warm, Sile­sian, tan­go home­land.

We invi­te You for :
First Edi­tion Of May Tan­go Festi­val!

Majo­wa Szko­ła Tań­ca isn’t ano­ther pla­ce whe­re you can just dan­ce.
It’s an ama­zing atmo­sphe­re whe­re eve­ry­one is tre­ated like a friend.

Let’s feel at home with us.

Come up!

REGISTRATION IS OPEN!

__________

MAESTROS:

Ivan Ter­ra­zas & Sara Grdan
Eli­se Roulin & Toni Kaste­lan

__________

DJs:

Gian­pio Cap­puc­ci (Pine­ro­lo / Ita­ly)
Luis Cono (Mal­mö / Swe­den)
Kasia Gabry­luk (Wro­cław / Poland)
Katha­ri­na Gewert (Obe­rhau­sen / Ger­ma­ny)
Robert K! (War­sza­wa / Poland)
Krzysz­tof Kar­daś (Zabrze / Poland)
Łukasz Laskow­ski (Poznań / Poland)
Tomasz Lison (Tychy / Poland)
Piotr Roemer (Kra­ków / Poland)
Dariusz Tybiń­kow­ski (Łódź / Poland)

__________

PROGRAMM: Work­shops

Topics and agen­da: http://maytangofestival.eu/en/workshops/

__________

PROGRAMM: Milon­gas

Thurs­day / 17.05.2018
21:00- 02:00 Pre­mi­lon­ga

Fri­day / 18.05.2018
14:00- 19:00 Daily Milon­ga
21:00- 01:00 Eve­ning Milon­ga
01:00- 05:00 After­par­ty

Satur­day / 19.05.2018
11:00- 14:00 Bre­ak­fast Milon­ga
14:00- 19:00 Daily Milon­ga
21:00- 01:00 Eve­ning Milon­ga
01:00- 05:00 After­par­ty

Sun­day / 20.05.2018
11:00- 14:00 Open-air milon­ga
14:00- 19:00 Daily Milon­ga
21:00- 02:00 Eve­ning Milon­ga

__________

PRICES: Milon­gas

Silver Pac­ka­ge: 18 € / per per­son
3 daily milon­gas + bre­ak­fast milon­ga + open air milon­ga

Gol­den Pac­ka­ge: 38 € / per per­son
4 eve­ning milon­gas + 2 after­par­ties + bre­ak­fast milon­ga + open air milon­ga

Milon­ga Full Pass: 55 € / per per­son
4 eve­ning milon­gas + 2 after­par­ties + 3 daily milon­gas + bre­ak­fast milon­ga + open air milon­ga

Sin­gle milon­ga pri­ces:
http://maytangofestival.eu/en/prices/

__________

PRICES: Work­shops

Sin­gle work­shop: 24 € / per per­son

Pac­ka­ge: 17 € / 1 class / per per­son
5 work­shops or more

__________

REGISTRATION:

http://maytangofestival.eu/en/registration/

__________

All fur­ther infor­ma­tion:

http://maytangofestival.eu/en/

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Jedna myśl na temat “Majowy Festiwal Tanga — Zabrze (17−20.05)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X