Bandonegro — koncert promocyjny płyty Tanchestron z pokazami tanga

Po nie­wąt­pli­wym suk­ce­sie jakim był ubie­gło­rocz­ny kon­cert Quin­te­tu Rober­to Siri (Buenos Aires), tan­go ponow­nie zago­ści w Klu­bie Sto­do­ła.
26 kwiet­nia zapra­sza­my na kon­cert pro­mu­ją­cy pły­tę Tan­che­stron nagra­ną przez Ban­do­ne­gro Tan­go Orche­stra.

Pre­mie­ro­wa pły­ta jest pierw­szym tego typu mate­ria­łem zre­ali­zo­wa­nym w Pol­sce i sta­no­wi odpo­wiedź na rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie tan­giem argen­tyń­skim w naszym kra­ju.

Reper­tu­ar pły­ty obej­mu­je utwo­ry wyko­ny­wa­ne przez naj­więk­sze orkie­stry Zło­tej Ery tan­ga (Car­lo­sa Di Sar­li, Juana D’ Arien­zo, Ani­ba­la Tro­ilo czy Osval­do Puglie­se), nato­miast sty­li­sty­ka i aran­ża­cja jest pomy­słem Ban­do­ne­gro Tan­go Orchestry. 

Pod­czas kon­cer­tu oglą­dać będzie­my poka­zy mistrzow­skich par tan­ga:
z Buenos Aires — Rafa­el Bit­ten­co­urt y Roxa­ne Camar­go (Rafa Roxy­tan­go)
i z War­sza­wy — Jakub Grzy­bek i Patri­cia Cisow­ska-Grzy­bek

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X