Juan Malizia i Manuela Rossi w Warszawie!

Juan Mali­zia i Manu­ela Ros­si to pro­fe­sjo­nal­nie wyszko­le­ni tan­ce­rze (Manu­ela była tan­cer­ką bale­to­wą) i cho­re­ogra­fo­wie, któ­rzy wyzna­cza­ją­cą dziś stan­dar­dy zarów­no w tan­gu sce­nicz­nym, jak i w ele­ganc­kim tan­go salon. Uczy­li się u naj­więk­szych tan­ce­rzy star­sze­go poko­le­nia. W 2014 roku zdo­by­li tytuł mistrzów świa­ta w tan­gu sce­nicz­nym, jak rów­nież mistrzów tan­go wal­ca w mistrzo­stwach Metro­po­li­ta­no. Wystą­pi­li w kul­to­wym fil­mie „Ich ostat­nie tan­go”, a Juan zagrał w nim jed­ną z głów­nych ról, wcie­la­jąc się w postać mło­de­go Cope­sa. Byli człon­ka­mi wie­lu reno­mo­wa­nych kom­pa­nii tanecz­nych i gra­li w naj­słyn­niej­szych tan­go­wych spek­ta­klach ostat­niej deka­dy. Poma­ga­ją przy­go­to­wy­wać cho­reogra­fie licz­nym argen­tyń­skim tan­ce­rzom z „gór­nej pół­ki”. Po raz pierw­szy będę uczyć i wystę­po­wać w Pol­sce.

W pro­gra­mie warsz­ta­tów:

Pią­tek — 20 kwiet­nia

20:00–21:30 Cho­dze­nie: pra­wi­dło­wa pra­ca z pod­ło­gą, pozio­ma­mi, kon­takt i obję­cie
21:35–23:05 Bolea i gan­cha part­ne­ra i part­ner­ki
————————–————————–————————–
Sobo­ta — 21 kwiet­nia

11:30–13:00 Obro­ty i enro­sque
16:00–17:30 Sekwen­cje w ści­słym obję­ciu (zaawan­so­wa­ni)
17:35–19:05 Obrót z saca­da­mi tra­dy­cyj­ny­mi i nowo­cze­sny­mi
————————–————————–————————–
Nie­dzie­la — 22 kwiet­nia

11:30–13:30 Varia­cion: czas na petar­dę! (zaawan­so­wa­ni)
13:35–15:05 Ozdob­ni­ki dla podą­ża­ją­cych i pro­wa­dzą­cych

————————–————————–————————–-
Ceny:
1 zaję­cia 85 zł
2–3 zaję­cia 80 zł/zajęcia
4–5 zajęć 75/ zaję­cia
6 zajęć 65 zł/zajęcia (390zł)
7 zajęć (full pass plus wej­ście na 2 milon­gi) 455 zł

Zapi­sy w parach: caminito@o2.pl

Miej­sce zajęć i milong ogło­si­my nie­ba­wem.
Zapra­sza­my do zapi­sów,
Kasia i Mate­usz
www.caminito.pl
Zaję­cia open level z wyjąt­kiem zastrze­żo­nych dla tan­ce­rzy zaawan­so­wa­nych

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X