San Luis Tango w Polsce — kwiecień 2018

San Luis Tan­go po raz kolej­ny zawi­ta do Pol­ski.

For­ma­cja zało­żo­na w 2006 roku rusza w dzie­wią­tą tra­sę kon­cer­to­wą w świat. Poprzed­nie osiem spo­tka­ło się z wyjąt­ko­wo cie­płym odbio­rem publicz­no­ści. Reper­tu­ar opie­ra się na tan­gach naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów, takich jak Ani­bal Tro­ilo, Fran­ci­sco Cana­ro, Astor Piaz­zol­la czy Osval­do Puglie­se. Zespół two­rzą wybit­ni argen­tyń­scy instru­men­ta­li­ści, śpie­wa­cy i tan­ce­rze tan­ga o mię­dzy­na­ro­do­wej reno­mie.

W 2016 roku San­Lu­isTan­go został nomi­no­wa­ny do USA Fox Music Awards w kate­go­rii Naj­lep­sza inspiracja/ fuzja fol­ko­wa za inter­pre­ta­cję pie­śni poety Rober­ta Maño „Nasza tra­dy­cja”.

San­Lu­isTan­go jest lau­re­atem licz­nych pre­sti­żo­wych nagród:
– 2009 – Zło­ty Con­dor, naj­wyż­sze wyróż­nie­nie wyda­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Tan­ga Fair Daract, San Luis, Argen­ty­na,
– 2011 – pierw­sza nagro­da w kate­go­rii zespół instru­men­tal­ny i obja­wie­nie pod­czas Kra­jo­we­go Festi­wa­lu muzy­ki popu­lar­nej Bara­de­ro Argen­ty­na,
– 2012 – pierw­sza nagro­da w Naro­do­wym Festi­wa­lu Cosqu­ín, Cor­do­ba, Argen­ty­na,
– 2016 – San­lu­istan­go został nomi­no­wa­ny do USA Fox Music Awards w kate­go­rii Naj­lep­sza inspiracja/ fuzja fol­ko­wa za inter­pre­ta­cję pie­śni poety Rober­ta Maño „Nasza tra­dy­cja”.

W Pol­sce będą pra­wie dwa tygo­dnie i to obec­nie ostat­ni przy­sta­nek na ich tra­sie. Gdzie będzie moż­na ich posłu­chać? Oto cał­kiem dłu­ga lista więc mamy nadzie­ję, że każ­dy coś dla sie­bie znaj­dzie:

5 i 6 kwiet­nia — Poznań (Blue Note i Teatr Ósme­go Dnia)
7 kwiet­nia — Opo­le (Fil­har­mo­nia — bile­ty onli­ne)
8 kwiet­nia — Kut­no
11 kwiet­nia — Wro­cław
12 kwiet­nia — Kra­ków
13 kwiet­nia — War­sza­wa
 

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X