Polska w rytmie tanga – wystawa

Pol­ska w ryt­mie tan­ga, wyjąt­ko­wa wysta­wa otwar­ta 19 stycz­nia 2018 roku w Ope­rze i Fil­har­mo­nii Pod­la­skiej, orga­ni­zo­wa­na we współ­pra­cy z Muzeum Teatral­nym w Teatrze Wiel­kim – Ope­rze Naro­do­wej i Fun­da­cją Kul­tu­ro. To nie­po­wta­rzal­na oka­zja do spo­tka­nia z histo­rią i magią jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych ryt­mów dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go. Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 1 kwiet­nia 2018 r. 

Polska w rytmie tanga

Egzo­tycz­ne, peł­ne wężo­wych figur” – tak o tan­gu pisa­ła pra­sa, kie­dy to pra­wie 105 lat temu zosta­ło ono zatań­czo­ne pierw­szy raz na sce­nie teatral­nej na zie­miach pol­skich przez Lucy­nę Mes­sal i Józe­fa Redę. Mia­ło to miej­sce 28 paź­dzier­ni­ka 1913 roku w war­szaw­skim teatrze Nowo­ści.

W okre­sie dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go może­my już mówić o zja­wi­sku pol­skie­go tan­ga.

tango wystawa białystok

Tan­ga pisa­li pol­scy kom­po­zy­to­rzy, jak Hen­ryk Wars, Jerzy Peters­bur­ski, a tek­sty Julia­na Tuwi­ma czy Maria­na Hema­ra śpie­wa­ły gwiaz­dy teatrów i kaba­re­tów: Mie­czy­sław Fogg, Han­ka Ordo­nów­na, Euge­niusz Bodo.Tango kró­lo­wa­ło na dan­sin­gach – jak cho­ciaż­by w bia­ło­stoc­kim Rit­zu, na popu­lar­nych faj­fach, w kawiar­niach i na podwór­kach. Pły­nę­ło z sze­la­ko­wych płyt i radia. O sile pol­skie­go tan­ga mówią też licz­by – tyl­ko w latach 1929–1939 nagra­no ich oko­ło 3–4 tysią­ce.

Wysta­wa „Pol­ska w ryt­mie tan­ga” przy­bli­ża wyjąt­ko­wość tego zja­wi­ska w pol­skiej kul­tu­rze muzycz­nej, a jej celem jest umoż­li­wie­nie odczu­cia wie­lo­ma zmy­sła­mi siły jed­ne­go z naj­bar­dziej fuzyj­nych ryt­mów świa­ta. Nie zabrak­nie też zaska­ku­ją­cych wąt­ków łączą­cych pol­skie tan­go i Bia­ły­stok.

Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­ła Amba­sa­da Repu­bli­ki Argen­ty­ny w Pol­sce.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X