Trinidad Arfo — Koncerty w Warszawie i Krakowie

W Trinidad Arfo…

…tak jak w samym tan­gu, nie moż­na oddzie­lić tań­ca od muzy­ki.

Jako pro­fe­sjo­nal­ny muzyk, któ­ry kie­dyś zaczął tań­czyć i podzi­wiać tan­go­wą muzy­kę, Yegor kupił ban­do­ne­on i sam nauczył się na nim grać.

5 lat temu, na milą­dze, poznał Nata­li, pia­nist­kę i spe­cja­list­kę od muzycz­nych inter­pre­ta­cji.

Jeśli cho­dzi o reper­tu­ar Try­ni­dad ma sil­ne zami­ło­wa­nie dla mistrzów Zło­tej Ery: Di Sar­li, D‘Arienzo, Tro­ilo, Puglie­se, De Ange­lis, Bia­gi i innych. Wyko­nu­jąc naj­bar­dziej zna­ne i uko­cha­ne tan­ga, wal­ce i milon­gi, two­rząc wła­sne wer­sje słyn­nych aran­ża­cji, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na rów­no­wa­gę pomię­dzy żywą eks­pre­sją a kom­for­tem tan­ce­rzy. Gra­ją z nie­po­ha­mo­wa­ną, zaraź­li­wą rado­ścią, sza­mań­ską ener­gią i peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem, two­rząc nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę na swo­ich kon­cer­tach.

Ich styl gra­nia opie­ra się na miło­ści do tan­ga argen­tyń­skie­go jako zja­wi­ska kul­tu­ro­we­go, na dogłęb­nym zro­zu­mie­niu Zło­tej Ery a przede wszyst­kim na połą­cze­niu tań­ca i muzy­ki.

Od 2013 roku zespół wystę­pu­je na milon­gach, festi­wa­lach i kon­cer­tach na Ukra­inie, w Rosji, na Bia­ło­ru­si, w Pol­sce, Moł­da­wii, Łotwie, Esto­nii, Cze­chach, Niem­czech, Fran­cji, Wło­szech, Holan­dii, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, Austrii i na Węgrzech.

W Pol­sce będzie moż­na ich posłu­chać na dwóch milon­gach:

27 stycz­nia na kar­na­wa­ło­wej edy­cji Milon­gi War­szaw­skiej. Koszt 50 PLN (kon­cert + milon­ga). Nie ma koniecz­no­ści wcze­śniej­szej rezer­wa­cji.

24 lute­go w ramach Sym­pa­tycz­ne­go Tan­go Week­en­du w Kra­ko­wie. Milon­ga Bra­va w Pała­cu Spi­skim. Koszt 50 PLN (przy rezer­wa­cji) lub 60 PLN w dniu impre­zy. Rezer­wa­cja dro­gą mailo­wą: info@tango.krakow.pl, tele­fo­nicz­nie: 603−445−141 lub na face­bo­oku.

Tek­sty pocho­dzą z mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych zespo­łu oraz infor­ma­cji dostęp­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X