Idzie luty… odkurz buty — czyli tangowe podsumowanie wydarzeń

Nie­co spóż­nio­ne ale małe pod­su­mo­wa­nie wyda­rzeń na naj­bliż­szy mie­siąć:

Maratony, festiwale i rejestracje:

16–19 lutyEl Fuego Tan­go Mara­ton — War­sza­wa. Lista już zamknię­ta ale może z dru­giej reki coś gdzieś się uda jesz­cze dostać i/lub wymie­nić. No i pamię­taj­cie, że jest zawsze pre- i after-par­ty.

14 lute­go — rusza reje­stra­cja na Gryf Tan­go Mara­thon i potrwa tyl­ko 48h — bądź­cie czuj­ni 😉

Trwa­ją reje­stra­cje na:
Noches Por­te­nias (marzec — War­sza­wa);
Ocho Pasos Festi­wal (marzec — Poznań);
Roy­al Tan­go Mara­thon (marzec — Mosz­na Zamek)
El Navi­ga­dor (kwie­cień — War­sza­wa),
Dewo­ra­do­res (kwie­cień — Wro­cław)

Jak ktoś jesz­cze się zasta­na­wia to niech prze­sta­nie myśleć i zacznie dzia­łać 😉

Warsztatowo…

Warsz­ta­to­wo dzie­je się duuuużo… eh co tu dużo mówić ogól­nie dzie­je się dużo…

Eli­se Roulin i Toni Kaste­lan gosz­czą w Pol­sce od poło­wy stycz­nia, naj­bliż­sze warsz­ta­ty z tą parą:
27–28 sty­czeńZabrze
29 sty­czeń — 2 lutyKra­ków
3–4 lutyRze­szów.

Sla­va Iva­now wra­ca do Pol­ski rów­nież z cyklem warsz­ta­tów i będzie w nastę­pu­ją­cych mia­stach:
2–4 lutySzcze­cin
16–18 lutyWro­cław
23–25 lutyPoznań

20–21 sty­czeńGdy­nia — Kasia i Irek czy­li Tan­go­ki już w ten week­end.
20–21 sty­czeńGdańskMaja Gel­lert popro­wa­dzi warsz­ta­ty. Będzie o obję­ciu i coś dla panów czy­li instruk­cja obsłu­gi part­ner­ki 😉
20–21 stycz­niaKra­ków ‑Matias Guiña­zú popro­wa­dzi warsz­ta­ty z tan­ga z dużą daw­ką milon­gi.

27–28 stycz­niaSopot — week­end z Ale­jan­dro Ara­oz oraz Jaro­sła­wem Choj­nac­kim. Będą tech­ni­ki solo i w parach.

3 lutyLublinAndrzej Ber­naś i Justy­na Jędrze­jew­ska zapra­sza­ją na kolej­ną odsło­nę warsz­ta­tów.

4 lutyZie­lo­na GóraMichał Kacz­ma­rek i Aga­ta Czar­to­ry­ska zapra­sza­ją na warsz­ta­ty z tan­go salon.

9–11 lutyBiel­sko Bia­ła - warsz­ta­ty z Mate­uszem Sta­chem (Wro­cław) i part­ne­ru­ją­cą mu Nata­lią Pie­czo­rą (Biel­sko-Bia­ła). 

10–11 lutyWar­sza­wa - Tymo­te­usz Lay i Agniesz­ka Stach zapra­sza­ją na week­en­do­we warsz­ta­ty w sto­li­cy.

24–25 lutyToruńPier­ni­ko­we Warsz­ta­ty tym razem z Marią Mon­di­no oczy­wi­ście przy oka­zji zimo­wej edy­cji Pier­ni­ko­wej Milon­gi.

Milongi okazjonalne

Wia­do­mo, oka­zja na milon­gę zawsze się znaj­dzie i każ­dy ma swo­je ulu­bio­ne, uko­cha­ne cie­płe miej­ca, zakąt­ki i ludzi ale jed­nak war­to, oka­zjo­nal­nie, gościn­nie, zawi­tać do innych miast:

20 stycz­niaGdy­niaMilon­ga Mari­ne­ro.

27 stycz­niaZabrzeMilon­ga Warsz­ta­to­wa z poka­zem Eli­se Roulin i Toni Kaste­lan oraz kon­cer­ten Tan­go & Cash.
27 stycz­niaWar­sza­wie kar­na­wa­ło­wa edy­cja Milon­gi War­szaw­skiej będzie DJ Ivo Saint oraz muzy­ka na żywo Tri­ni­dad Arfo

3 lute­go — Szcze­cinWin­ter Tan­go Ball, miej­sca są już wyprze­da­ne ale bądź­cie czuj­ni, może coś się zwol­ni w ostat­niej chwi­li 😉

23−24−25 lutyToruń i kolej­na, zimo­wa, edy­cja Milon­gii Pier­ni­ko­wej. Uwa­ga tym razem będzie i pre- i after-par­ty plus jak zwy­kle pier­ni­ko­we warsz­ta­ty i zwie­dza­nie!
23−24−25 lutyKra­ków zapra­sza na Sym­pa­tycz­ny Tan­go Week­end czy­kli trzy pięk­nę mało­pol­skie milon­gi: El Infer­no, Milon­ga Bra­va (w pięk­nym pała­cu Spi­skim z kon­cer­tem Tri­ni­dad Afro) i nie­dziel­na La Luna w kli­ma­tach last 20 i 30.

16–18 luty — to nie tyl­ko week­end el Fuego ale rów­nież dwóch spo­rych wyjaz­do­wych warsz­ta­tów do wybo­ru:
Tymo­te­usza Leya i Agniesz­kę Stach zapr­ta­sza­ją na czwar­tą edy­cję Win­ter Tan­go Chal­len­ge, czy­li bar­dzo inten­syw­nych warsz­ta­tów tan­go­wych do Lanc­ko­ro­ny, 40 km na połu­dnie od Kra­ko­wa.
Tan­go­ki zapra­sza­ją na Tan­go­wą Śnie­żyn­kę do pała­cu w Jugo­wi­cach na rów­nie inten­syw­ne tan­go­we zma­ga­nia.

Nie milongowo, nie warsztatowo ale nadal tangowo:

Nie zapo­mi­naj­cie, że w Bia­ło­stoc­kiej Fil­char­mo­nii wła­śnie ruszy­ła wysta­wa Pol­ska w ryt­mie tan­ga. Potrwa co praw­da do kwiet­nia ale po co odkła­dać na ostat­nią chwi­lę.

Za to w Fil­char­mo­nii Bał­tyc­kiej zapra­sza już 3 lute­go na V Bal Gdań­ski Bia­łe Tan­go poprze­dzo­ny kon­cer­tem Orkie­stry Syn­fo­nicz­nej pod batu­tą Toma­sza Toma­szew­skie­go. W pro­gra­mi mię­dzy inny­mi Piaz­zo­la, Peters­bur­ski, Rodri­gu­es czy Boulan­ger.

Jak zwy­kle, jeśli cze­goś bra­ku­je, daj­cie znać 😉

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Jedna myśl na temat “Idzie luty… odkurz buty — czyli tangowe podsumowanie wydarzeń

 • 2 lutego 2018 o 13:50
  Permalink

  Pięk­na stro­na, gra­tu­lu­ję pomy­słu i zapa­łu. Rażą błę­dy orto­gra­ficz­ne, war­to prze­pusz­czać tekst przez jakie­goś edy­to­ra kom­pu­te­ro­we­go.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X