Piernikowy Weekend – Milonga i warsztaty z Marią Mondino

Zapo­wia­da się kolej­ny gorą­cy week­end w Toru­niu! Zimo­wa edy­cja Milon­gi Pier­ni­ko­wej i tra­dy­cyj­ne już Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty. Tym razem z Marią Mon­di­no.

Jesien­na edy­cja była do praw­dy magicz­na, ponad 40 osób prze­wi­nę­ło się przez warsz­ta­ty z Mario i Lau­rą a na samej milon­dze bawi­ło się oko­ło 250! Były wyciecz­ki, była after­ka, był nawet śnieg. Przede wszyst­kim jed­nak była pięk­na, rodzin­na, wręcz świą­tecz­na atmos­fe­ra (kil­ka chwil zła­pa­nych w obiek­ty­wie może­cie zoba­czyć tutaj lub tutaj). Tym samym jeśli ktoś nie wie co ze sobą począć 24–25 lute­go to powi­nien poważ­nie roz­wa­żyć Pier­ni­ko­wy Week­end. Będzie jak zna­lazł po war­szaw­skim El Fuego 😉

Nie­co wię­cej o warsz­ta­tach z Marią Mon­di­no:

Maria pocho­dzi z Argen­ty­ny, a jako nauczy­ciel­kę tan­ga popro­wa­dzi autor­skie zaję­cia z fun­da­men­tów, mają­ce na celu praw­dzi­wy roz­wój Wasze­go tań­ca. Sobot­nie zaję­cia będą zaję­cia­mi solo, zor­ga­ni­zo­wa­ne głów­nie z myślą o podą­ża­ją­cych. W nie­dzie­lę nato­miast odbę­dą się warsz­ta­ty w parach.
Jak zwy­kle w Toru­niu — ZAJĘCIA TŁUMACZYMY NA POLSKI.

Tema­ty­ka warsz­ta­tów:

Sobo­ta 12 — 15:15 — Rola kobie­ty jest rolą aktyw­ną
Podą­ża­ją­ca może i powin­na być aktyw­na w tan­gu. Aspekt ten zba­da­my od fun­da­men­tal­nych pod­staw, aż po aspek­ty zwią­za­ne z inter­pre­ta­cją.
Pod­czas warsz­ta­tu zwró­ci­my uwa­gę na: oś, sto­py, linię, cho­dze­nie, obję­cie, spi­ra­lę w cie­le, pre­zen­cję, ele­gan­cję oraz muzy­kal­ność.

Nie­dzie­la 12 — 15:15 — Fun­da­men­ty tan­ga dla wszyst­kich
Par­kiet jest przy­ja­cie­lem tan­go­wej pary. Pra­co­wać będzie­my nad popra­wie­niem rela­cji i rado­ści, któ­rą daje par­kiet oraz narzę­dzia­mi ruchu i dyna­mi­ki, któ­re pozwo­lą otwo­rzyć taniec. Pod­czas warsz­ta­tu zwró­ci­my uwa­gę na: połą­cze­nie, muzy­kę, dyna­mi­kę, figu­ry, inter­pre­ta­cję i impro­wi­za­cję.

Ceny:
Sobo­ta — 160 zł/os. (zaję­cia solo)
Nie­dzie­la — 160 zł/os. (zaję­cia w parach)
całość — 280 zł/os.

Zapi­sy przez for­mu­larz:
https://goo.gl/forms/1phXLd5amfYujdRn1

Maria Mon­di­no
Łączy wyra­fi­no­wa­ny styl opar­ty na wspa­nia­łej muzy­kal­no­ści z głę­bo­kim cha­rak­te­rem, któ­ry pocho­dzi ze szcze­gól­nej pasji do tan­ga.
Tań­czy od 1996 r. a od 2005 r. podró­żu­je po całej Euro­pie. Dawa­ła poka­zy i dzie­li­ła się doświad­cze­niem w wie­lu mia­stach i na róż­nych mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach.

Jako nauczy­ciel­ka ma bar­dzo oso­bi­ste podej­ście do prze­ka­zy­wa­nia tan­ga i kła­dzie nacisk na towa­rzy­ski aspekt tań­ca. Jed­no­cze­śnie zwra­ca uwa­gę na korze­nie tan­ga i jego tra­dy­cję, trak­tu­jąc je ze szcze­gól­nym sza­cun­kiem. Aktyw­na i zmy­sło­wa rola kobie­ty w tan­gu to misja, któ­rą Maria Mon­di­no reali­zu­je pod­czas swo­ich warsz­ta­tów.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X