Ocho Pasos – poznański festiwal po raz czwarty!

Histo­ria Ocho Pasos zaczę­ła się jesz­cze w 2014 roku w pew­nej kawiar­ni na Pla­cu Cyry­la Rataj­skie­go w Pozna­niu. A może by tak zro­bić festi­wal w sto­li­cy Wiel­ko­pol­ski? Pierw­szy, duży, z Maestros z Argen­ty­ny i muzy­ką na żywo? Zrób­my go! Tak więc Ocho Pasos zaczę­ło się, jak więk­szość dobrych pomy­słów, od spo­tka­nia na kawie, a pomysł zro­dził się wte­dy w gło­wach Ani i Micha­ła. Od razu też festi­wal zna­lazł swój dom, swo­je miej­sce, w Teatrze Ósme­go Dnia na Pla­cu Wol­no­ści. Ta wyjąt­ko­wa prze­strzeń poznań­skie­go teatru-legen­dy jest stwo­rzo­na do tan­ga. Sala teatral­na słu­ży za miej­sce warsz­ta­tów, kon­cer­tów i milong, a we foy­er toczą się nie­skoń­czo­ne roz­mo­wy o naj­lep­szych tan­dach wie­czo­ru 🙂

Argentyna – tango show na Ocho Pasos 4
Argen­ty­na – tan­go show na Ocho Pasos 4

Pro­gram 4 edy­cji:

8 / 03 czwar­tek
18:00 spek­takl „Argen­ty­na” tan­go live show! Teatr Ósme­go Dnia
20:00 spek­takl „Argen­ty­na” tan­go live show! Teatr Ósme­go Dnia

9 / 03 pią­tek
18:30 — 19:45 — tech­ni­ka dla kobiet z Bri­gi­tą Rodri­gu­ez / open
21:00 — 2:30 — Milon­ga Pican­te / pokaz Ani­ta Esco­bar & Adrian Lup­pi / Dj Mar­ta Wój­cic­ka (Kra­ków)

10 / 03 sobo­ta
10:00 — 11:15 vals — nie tyl­ko się krę­ci! / Bri­gi­ta & Car­los / śred­nio­za­awan­so­wa­ny
11:30 — 12:45 taniec w abra­zo zamknię­tym na małej prze­strze­ni — róż­ni­ce mię­dzy tan­go salon i tan­go milon­gu­ero / Bri­gi­ta & Car­los / open
13:00 — 14:15 Milon­ga – pora­dy i tri­ki / Ani­ta & Adrian / śred­nio­za­awan­so­wa­ny
14:30 — 15:45 Juan D’Arienzo – muzy­kal­ność i cha­rak­te­ry­stycz­ne figu­ry / Ani­ta & Adrian / open
20:30 — 3:00 — Milon­ga Teatral / pokaz Bri­gi­ta & Car­los Rodri­gu­ez / Dj Mary­na Roma­niuk (Poznań), Dj Ala Mali­sa (Ber­lin)

11 / 03 nie­dzie­la
11:00 — 12:15 Złap ten feeling! Tan­go jako język cia­ła / Ani­ta & Adrian / zaawan­so­wa­ny
12:30 — 13:45 Zło­żo­ne figu­ry i ich kom­bi­na­cje / Bri­gi­ta & Car­los / zaawan­so­wa­ny
14:00 — 15:30 Powiew świe­żo­ści! Współ­cze­sne for­my tan­ga do nowych orkiestr / Ani­ta & Adrian / zaję­cia spe­cjal­ne*
16:30 — 20:00 Milon­ga Chill / Dj Michał Kacz­ma­rek (Poznań)

REJESTRACJA: przez for­mu­larz tutaj (PL/EN)

CENNIK

Pakiet 4 dowol­nie wybra­nych zajęć — 250 zł (nie doty­czy tech­ni­ki dla Pań i współ­cze­snych form tan­ga)
Poje­dyn­cze zaję­cia — 70 zł (pierw­szeń­stwo reje­stra­cji na zaję­cia mają oso­by wybie­ra­ją­ce pakie­ty)
Tech­ni­ka dla Pań z Bri­gi­tą — 70 zł
*Współ­cze­sne for­my tan­ga z Ani­tą i Adria­nem — 70 zł

Ocho Pasos 4 - DJ's team
TDJ’s team na 8 mar­ca 😉

Milon­ga Pican­te (z poka­zem) — 50 zł
Milon­ga Teatral (z poka­zem) — 50 zł
Milon­ga Chill — 10 zł
Pakiet 3 milong — 90 zł
Spek­takl „Argen­ty­na” — 80 zł

Jak w przy­pad­ku porzed­nich edy­cji Tan­go Nuestro obję­ło patro­nat nad poznań­skim festi­wa­lem.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X