Tanchestron – premiera płyty Bandonegro Tango Orquestra

10 grud­nia 2017 uka­za­ła się pre­mie­ro­wa pły­ta, jed­nej z nie­licz­nych zespo­łów tan­ga w Pol­sce – Ban­do­ne­gro Tan­go Orqu­esta. Mate­riał zre­ali­zo­wa­ny został przez czte­rech zna­ko­mi­tych muzy­ków mło­de­go poko­le­nia, fascy­na­tów i pro­pa­ga­to­rów muzy­ki tan­go w Pol­sce, dzia­ła­ją­cych dotych­czas pod nazwą La Vita Arte.

Pro­jekt Ban­do­ne­gro wyróż­nia się świe­żym brzmie­niem wnie­sio­nym do świa­ta tra­dy­cyj­ne­go argen­tyń­skie­go tan­ga „para bailar”.

Muzy­cy swo­ją pasją, tem­pe­ra­men­tem oraz nie­sa­mo­wi­tym wyczu­ciem sty­lu w szyb­kim cza­sie zwró­ci­li na sie­bie oczy świa­ta tan­go i roz­po­czę­li buj­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą obej­mu­ją­cą wie­le dużych imprez i festi­wa­li.

Tan­che­stron” jest pierw­szym tego typu mate­ria­łem zre­ali­zo­wa­nym w Pol­sce i sta­no­wi odpo­wiedź na rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie tań­cem oraz muzy­ką tan­go w naszym kra­ju. Liczą na to, że album zwró­ci uwa­gę świa­ta na pol­ską sce­nę tan­ga tań­czo­ne­go oraz będzie pro­pa­go­wał pol­ską muzy­kę tan­go na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Reper­tu­ar obej­mu­ję utwo­ry wyko­ny­wa­ne przez naj­więk­sze orkie­stry Zło­tej Ery Tan­ga, nato­miast sty­li­sty­ka i aran­ża­cja jest pomy­słem Ban­do­ne­gro Tan­go Orqu­esta. Dla muzy­ków pły­ta jest wyni­kiem pasji i nie­wy­czer­pa­nej kon­se­kwen­cji w poszu­ki­wa­niu korze­ni i idei tan­ga!

Pły­ta do posłu­cha­nia –> tutaj jak rów­nież na Spo­ti­fy.

 

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X