Tanghetto w Blue Note Poznań już 3 stycznia!

Jeden z naj­waż­niej­szych zespo­łów współ­cze­snej sce­ny tan­go­wej Buenos Aires powra­ca 3 stycz­nia do Blue Note w Pozna­niu i roz­po­czy­na tym samym tra­sę na 15-lecie gru­py! Dwu­krot­ni zwy­cięz­cy nagro­dy Gar­de­la za naj­lep­szy album, sze­ścio­krot­nie nomi­no­wa­ni do Latin Gram­my. Takie lau­ry zobo­wią­zu­ją, ale Max Masri i Die­go S. Velázqu­ez radzą sobie z pre­sją i wciąż zaska­ku­ją świe­żo­ścią swo­ich kolej­nych płyt stu­dyj­nych.

To nie tyl­ko świet­ni inter­pre­ta­to­rzy prze­bo­jów muzy­ki roz­ryw­ko­wej (cho­ciaż­by z reper­tu­aru Depe­che Mode czy New Order), ale też ory­gi­nal­ni kom­po­zy­to­rzy. W ich wyko­na­niu tan­go jest nie tyl­ko zmy­sło­we, lecz rów­nież bar­dzo klu­bo­we i nowo­cze­sne.

Muzycz­ny język Tan­ghet­to two­rzy fuzja dźwię­ków pocho­dzą­cych z róż­nych źró­deł (tan­go, ryt­my laty­no­skie i elek­tro­ni­ka). Ban­do­ne­on wystę­pu­je czę­sto w roli woka­li­sty, a towa­rzy­szą mu inne instru­men­ty aku­stycz­ne oraz sze­ro­ki wachlarz brzmień wytwa­rza­nych przez syn­te­za­to­ry i sam­ple­ry.

Pod­czas kon­cer­tu ocza­ru­ją nas tań­cem Aga­ta Czar­to­ry­ska i Michał Kacz­ma­rek z Casa Buena.

Bile­ty: 65 zł – pierw­sza pula, 80 zł – dru­ga pula.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie Bue Note lub w wyda­rze­niu na Face­bo­oku.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X