Sylwester Last Minute

Jak to mówią śwę­ta świę­ta i… Syl­we­ster…
Kto jesz­cze nie ma pomy­słu na prze­ło­mo­wą impre­zę pod­rzu­ca­my kil­ka suge­stii i opcji na ostat­nią chwi­lę.
Nie gwa­ran­tu­je­my nie­ste­ty, że na wszyst­kie impre­zy miej­sca jesz­cze się znaj­dą. Może komuś pomo­że, może kogoś zain­spi­ru­je.

Z góry zazna­czam, że kolej­ność jest zupeł­nie przy­pad­ko­wa i subiek­tyw­na.

Stolica – wiadomo Warszawa oferuje najwięcej:

(nie)Tradycyjnie na Śląsk?

Nie­ste­ty tra­dy­cyj­ne­go, duże­go, tan­go­we­go balu w Biel­sku-Bia­łej w tym roku nie ma. Co nie ozna­cza, że nie war­to tu zawi­tać. Tym razem syl­we­ster w nie­co bar­dziej kame­ral­nym wyda­niu czy­li „Na Sta­rów­ce”.
Start 20.00; koniec: 5.00; koszt 150zl za pare! (75PLN/os).
Kon­takt: gskoczylas@tangomocja.com; tel: 503 064 953.

Wielkopolska Noche Viecha?

Casa Buena zapra­sza na la Noche Vie­ja do same­go ser­ca Pozna­nia. Będzie co jeść, będzie co pić i muzy­ka też będzie dla każ­de­go.
Start: 21.00; koniec 4.00; koszt: 80zł.
Kon­takt: kontakt@casabuena.pl i tele­fo­nicz­nie 793 963 700

Toruńska Wejściówka

Przyjdź na „domów­kę poza domem i pod naj­praw­do­po­dob­niej naj­lep­szym teatrem w Toru­niu”. Muzy­ka raczej tan­go­wa cho­ciaż podob­no z DJem moż­na nego­cjo­wać 😉 Będzie szam­pan, będzie alko­hol i będzie coś cie­płe­go.
Start: 21.00; koniec 3.00; koszt: 40PLN. Wię­cej infor­ma­cji TUTAJ. Orga­ni­za­tor: Matyl­da Pod­fi­lip­ska.

A może nad morze?

Aka­de­mia Tan­ga Adria­na i Doro­ty Gry­gier zapra­sza na Syl­we­stra w Sta­rej Rzeź­ni w Szcze­ci­nie. Muzy­ka mie­sza­na i dużo atrak­cji.
Start 20.00; koniec 4.00; koszt 275zł/os.
Kon­takt Doro­ta Gry­gier tel: 501009976

Spon­ta­nicz­na Milon­ga Syl­we­stro­wa w Gdań­sku: będzie gdzie tań­czyć, będzie do cze­go i będzie z kim tyl­ko jedze­nie i napo­je nale­ży donieść we wła­snym zakre­sie. 
Start: 21.00; koniec: 3.00; koszt: 15 zł (na sale i sprzą­ta­nie 😉
Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

Po Krakowsku?

Szcze­rze mówiąc za wie­le nie zna­la­złam.
Za to dla 100% tan­gu­eros Tan­go Vir­ri orga­ni­zu­je Syl­we­stro­wą milon­gę.
Od 22 do 3.00. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy na tangovirri@gmail.com.

Po sąsiedzku czyli tango za Odrą

Komu bli­żej do naszych nie­miec­kich sąsia­dów to zapra­sza­my na Tan­go Nowy Rok w Laubs­dor­fie w dużej sali „Tri­ple R”.
Start: 20.00; Koszt: 7Euro/os (z wła­snym jedze­niem i alko­ho­lem) lub 14Euro/os (bez wła­sne­go jedze­nia i picia 😉 wię­cej szcze­gó­łów kuehne.olaf@t‑online.de lub Ole K Tan­go.

Rzecz jasna to nie wszyst­kie tan­go­we lub oko­ło­tan­go­we impre­zy syl­we­stro­we. Wro­cław bawi się na dużej sali Szko­ły Ban­ko­wej pod hasłem „Niech Żyje Bal” a Łódź na pięk­nej i bar­dziej kame­ral­nej impre­zie w Retro Caf­fé „Cze­ko­la­da”. Nie­ste­ty z tego co wiem na obie impre­zy miej­sca już są wyprze­da­ne.

 

Daj­cie pro­szę znać, jeśli cze­goś bra­ku­je.
Wszyst­kim życzy­my pięk­nych tand, muzy­ki w ser­cu, bli­skich objęć i dale­kich spoj­rzeń.
Szam­pań­skiej zaba­wy i do zoba­cze­nia w Nowym Roku!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X