Milonga Piernikowa z Warsztatami!

Tym razem jesien­nej edy­cji Pier­ni­ko­wej Milon­gi w Toru­niu będą towa­rzy­szyć warsz­ta­ty wspa­nia­łej argen­tyń­skiej pary: Mario Bour­nis­sen & Lau­ra Rusco­ni! (szcze­gó­ło­wy plan warsz­ta­tów ponie­żej)

8 grud­nia — pią­tek
20.15−22.15: Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty — tech­ni­ka dla podą­ża­ją­cych

9 grud­nia — sobo­ta
11.00−15.30: Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty
18.00−22.00: Milon­ga Pier­ni­ko­wa — gra Seba­stian Smy­czyń­ski (Toruń)
22.00−02.00: Milon­ga Pier­ni­ko­wa — gra Mario Bour­nis­sen (Buenos Aires)

10 grud­nia — nie­dzie­la
11.00−15.30: Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty
15.30−19.00: Milon­ga Pier­ni­ko­wa After Par­ty

1. Nie jest wyma­ga­na reje­stra­cja. Bilet na Milon­gę Pier­ni­ko­wą w przed­sprze­da­ży kosz­tu­je 25 zł. Sprze­daż pro­wa­dzo­na jest przez inter­net oraz w kasie Dwo­ru Artu­sa.
2. W dniu wyda­rze­nia — 9 gru­da­nia — dostęp­ne będą bile­ty nor­mal­ne w cenie 30 zł oraz przed­sprze­da­żo­we (z kar­tą Moja Starówk@) 25 zł w kasie Dwo­ru Artu­sa do godzi­ny 21.00. Po godzi­nie 21 — do godzi­ny 23.59 — będzie moż­li­wość zaku­pu bile­tu nor­mal­ne­go (30 zł) wyłącz­nie przez sys­tem inter­ne­to­wy. 
3. Kawiar­nia Wej­ściów­ka przy­go­to­wu­je kafe­te­rię. Dostęp­ne będą napo­je, kanap­ki, świet­ne domo­we cia­cho oraz oko­ło 23.30 coś na cie­pło z akcen­tem argen­tyń­skim.
4. Milon­dze Pier­ni­ko­wej towa­rzy­szą warsz­ta­ty, tu koniecz­na jest reje­stra­cja.
5. Spe­cjal­ną ofer­tę noc­le­go­wą przy­go­to­wał Hotel Mer­cu­re**** poło­żo­ny oko­ło 10 min spa­cer­kiem od Dwo­ru Artu­sa. Ceny: 150 zł pokój 1 oso­bo­wy, 170 zł pokój 2 oso­bo­wy. Cena zawie­ra śnia­da­nie oraz par­king! Koniecz­na jest wcze­śniej­sza rezer­wa­cja z poda­niem hasła „Milon­ga”.

78 m² — sce­na, któ­rą odda­je­my naszym DJ
198 m² — wiel­kość par­kie­tu dostęp­na dla naszych Gości
350 m² — zaple­cze Milon­gi Pier­ni­ko­wej (Cafe­te­ria, Cen­tra relak­su i mody)

Milon­ga Pier­ni­ko­wa spra­wy wszel­kie: Krzysz­tof Rumiń­ski 601 665 116

Piernikowe warsztaty: Mario Bournissen & Laura Rusconi

Jak zwy­kle przy oka­zji Milon­gi Pier­ni­ko­wej zapra­sza­my na świet­ne warsz­ta­ty. Tym razem zago­ści u nas para nie­zwy­kłych tan­ce­rzy i doświad­czo­nych, twór­czych nauczy­cie­li. Lau­ra i Mario pocho­dzą z Buenos Aires. Mario tań­czy tan­go nie­mal 30 lat. Wraz z Lau­rą uczy­li i dawa­li poka­zy na takich milon­gach jak: Cale­si­ta, Niño Bien, Cor­reo Vie­jo, Salon Can­ning, Vil­la Mal­colm. Mario i Lau­ra od nie­daw­na miesz­ka­ją we Wło­szech. Ich taniec to esen­cja nowo­cze­sne­go orga­nicz­ne­go tan­ga: pre­cy­zja pro­wa­dze­nia i podą­ża­nia, gra dyna­mi­ką ruchu, nie­ustan­ne szu­ka­nie nowych jako­ści w kon­tak­cie z dru­gą oso­bą. To wszyst­ko spra­wia, że przez ich cia­ła pły­nie MUZYKA.

W swo­jej peda­go­gi­ce zwra­ca­ją nie­zwy­kłą uwa­gę na jakość połą­cze­nia w parze i szcze­gó­ły, pod­cho­dząc indy­wi­du­al­nie do każ­de­go, kogo mają oka­zję uczyć.

Lek­cje będą trwa­ły po 2h zega­ro­we. Sobo­ta poświę­co­na będzie tan­gu, a nie­dzie­la milon­dze. Popro­sil­śmy Mario i Lau­rę o sku­pie­nie się na tym, co wyróż­nia ich spo­śród nauczy­cie­li tan­ga: dba­łość o jakość obję­cia, róż­ni­co­wa­nie nie tyl­ko kro­ków, ale inten­cji całe­go cia­ła — od stóp do głów — w zależ­no­ści od muzy­ki. To będzie myśl prze­wod­nia obu dni zajęć. Zaję­cia będą TŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI.

Pią­tek — TECHNIKA DLA PODĄŻAJĄCYCH
20:15 — 22:15 Tech­ni­ka dla podą­ża­ją­cych z Lau­rą: kon­tro­la cia­ła, rytm i pod­sta­wo­we ozdob­ni­ki.

Sobo­ta — TANGO
11.00 — 13:15 Raíz y cone­xión del movi­mien­to. De los pies al abra­zo. (Korzeń i poła­cze­nie w ruchu. Od stóp aż po obję­cie)

13:30 — 15:30 Inten­si­dad cor­po­ral como gene­ra­dor del movi­mien­to a tra­vés de la músi­ca. (Inte­syw­ność w cie­le jako gene­ra­tor ruchu odzwier­cie­dla­ją­ce­go muzy­kę)

Nie­dzie­la — MILONGA
11.00 — 13.15 Cone­xión de la pare­ja, abra­zo e impor­tan­cia de la pisa­da. Ejer­ci­cios de pare­ja (Połą­cze­nie w parze, obję­cie i spo­sób cho­dze­nia. Ćwi­cze­nia w parze.)

13: 30 — 15:30 Rít­mi­ca, balan­ces y caden­cia. Secu­en­cias cortas.(Rytm, rów­no­wa­ga i caden­cia. Krót­kie sekwen­cje.)

Ceny:
280/os całość
330/os całość + tech­ni­ka dla kobiet
90/os jed­na lek­cja
150/os dwie lek­cje
Tech­ni­ka: 80 zł/os (dla uczest­ni­czek i uczest­ni­ków cało­ści warsz­ta­tów w parach 50 zł)

Pier­ni­ko­we Warsz­ta­ty: Piotr Iwa­nic­ki 609 696 060, piotr.iwanicki@gmail.com

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X