Colours of tango na Skwerze już w tę niedzielę

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę w War­sza­wie szy­ku­je się cie­ka­wa impre­za dla miło­śni­ków tan­ga argen­tyń­skie­go, zarów­no dla melo­ma­nów jak i tan­ce­rzy.

DUX oraz SKWER ser­decz­nie zapra­sza­ją na kon­cert pro­mo­cyj­ny debiu­tanc­kiej pły­ty zespo­łu Colo­urs Of Tan­go, któ­ry jest świe­żo upie­czo­nym pół­fi­na­li­stą pro­gra­mu Must Be The Music. Kon­rad i Ane­ta Sal­wiń­scy oraz rodo­wi­ty Argen­tyń­czyk — Oscar Ove­je­ro zabio­rą Was na ponad godzin­ną podróż pro­sto do gorą­ce­go Buenos Aires. Pod­czas kon­cer­tu będzie moż­na kupić świe­żo wyda­ną pły­tę zespo­łu.

Po kon­cer­cie orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją na milon­gę. Chęt­ni będą mogli nauczyć się pod­sta­wo­wych kro­ków tanecz­nych tan­ga.

Zapro­sze­nie do pro­wa­dze­nia lek­cji tan­ga przy­ję­li Justy­na i Hen­ryk Hoser, któ­rych pamię­ta­my z pięk­ne­go poka­zu tan­ga na let­niej sce­nie Skwe­ru. Muzy­kę na milon­gę przy­go­tu­je nie­za­wod­ny DJ Hen­ryk. Wie­czór z tan­giem, popro­wa­dzi Edy­ta Jaro­sze­wicz, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry tan­ga argen­tyń­skie­go z 12 let­nim doświad­cze­niem. Autor­ka i orga­ni­za­tor­ka pro­jek­tu Let­nie milon­gi w Skwe­rze

ter­min: 15.11.2015
godzi­na: 18.00
wstęp: 25 zł
miej­sce: SKWER, Kra­kow­skie przed­mie­ście 60a War­sza­wa
Bile­ty moż­na już nabyć w SKWERZE (Kra­kow­skie Przed­mie­ście 60A). BRAK MOŻLIWOŚCI REZERWACJ BILETÓWI!!

Na face­bo­oko­wym fan­pa­ge­’u TangoNuestro.pl będzie moż­na wygrać zapro­sze­nia na kon­cert i milon­gę!

stro­na wyda­rze­nia

Oscar Erne­sto Ove­je­ro, jako rodo­wi­ty miesz­ka­niec Buenos Aires, nie­wąt­pli­wie tan­go ma we krwi. W jego natu­ral­nym i peł­nym tem­pe­ra­men­tu śpie­wie, usły­szeć moż­na esen­cję tan­ga w naj­czyst­szej posta­ci. Towa­rzy­szy mu duo instru­men­ta­li­stów mło­de­go poko­le­nia, wykształ­co­nych w aka­de­miach muzycz­nych w Pol­sce i Austrii — Ane­ta Sal­wiń­ska (har­fa) i Kon­rad Sal­wiń­ski (akor­de­on). Muzy­cy, mają­cy na swo­im kon­cie licz­ne suk­ce­sy na are­nie kra­jo­wej oraz mię­dzy­na­ro­do­wej, wyko­rzy­stu­ją bogac­two brzmie­nia swo­ich instru­men­tów, przed­sta­wia­jąc wła­sne aran­ża­cje utwo­rów daw­nych mistrzów tan­ga. Inspi­ro­wa­ni muzy­ką Piaz­zol­li, Vil­lol­do czy Gar­de­la odkry­wa­ją przed publicz­no­ścią cały wachlarz kolo­rów tan­ga.

Zespół kon­cer­to­wał już na sce­nach Pol­ski, Austrii, Nie­miec i Wiel­kiej Bry­ta­nii, został tak­że uho­no­ro­wa­ny Cer­ty­fi­ka­tem Aca­de­mia Nacio­nal del Tan­go.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X