Colours of tango na Skwerze już w tę niedzielę

W naj­bliż­szą nie­dzielę w War­sza­wie szy­kuje się cie­kawa impreza dla miło­śni­ków tanga argen­tyń­skiego, zarówno dla melo­ma­nów jak i tancerzy.

DUX oraz SKWER ser­decz­nie zapra­szają na kon­cert pro­mo­cyjny debiu­tanc­kiej płyty zespołu Colo­urs Of Tango, który jest świeżo upie­czo­nym pół­fi­na­li­stą pro­gramu Must Be The Music. Kon­rad i Aneta Sal­wiń­scy oraz rodo­wity Argen­tyń­czyk — Oscar Ove­jero zabiorą Was na ponad godzinną podróż pro­sto do gorą­cego Buenos Aires. Pod­czas kon­certu będzie można kupić świeżo wydaną płytę zespołu.

okładka1

Po kon­cer­cie orga­ni­za­to­rzy zapra­szają na milongę. Chętni będą mogli nauczyć się pod­sta­wo­wych kro­ków tanecz­nych tanga.

Zapro­sze­nie do pro­wa­dze­nia lek­cji tanga przy­jęli Justyna i Hen­ryk Hoser, któ­rych pamię­tamy z pięk­nego pokazu tanga na let­niej sce­nie Skweru. Muzykę na milongę przy­go­tuje nie­za­wodny DJ Hen­ryk. Wie­czór z tan­giem, popro­wa­dzi Edyta Jaro­sze­wicz, ani­ma­torka kul­tury tanga argen­tyń­skiego z 12 let­nim doświad­cze­niem. Autorka i orga­ni­za­torka pro­jektu Let­nie milongi w Skwerze

ter­min: 15.11.2015
godzina: 18.00
wstęp: 25 zł
miej­sce: SKWER, Kra­kow­skie przed­mie­ście 60a War­szawa
Bilety można już nabyć w SKWERZE (Kra­kow­skie Przed­mie­ście 60A). BRAK MOŻLIWOŚCI REZERWACJ BILETÓWI!!

Na face­bo­oko­wym fanpage’u TangoNuestro.pl będzie można wygrać zapro­sze­nia na kon­cert i milongę!

strona wyda­rze­nia

Oscar Erne­sto Ove­jero, jako rodo­wity miesz­ka­niec Buenos Aires, nie­wąt­pli­wie tango ma we krwi. W jego natu­ral­nym i peł­nym tem­pe­ra­mentu śpie­wie, usły­szeć można esen­cję tanga w naj­czyst­szej postaci. Towa­rzy­szy mu duo instru­men­ta­li­stów mło­dego poko­le­nia, wykształ­co­nych w aka­de­miach muzycz­nych w Pol­sce i Austrii — Aneta Sal­wiń­ska (harfa) i Kon­rad Sal­wiń­ski (akor­deon). Muzycy, mający na swoim kon­cie liczne suk­cesy na are­nie kra­jo­wej oraz mię­dzy­na­ro­do­wej, wyko­rzy­stują bogac­two brzmie­nia swo­ich instru­men­tów, przed­sta­wia­jąc wła­sne aran­ża­cje utwo­rów daw­nych mistrzów tanga. Inspi­ro­wani muzyką Piaz­zolli, Vil­loldo czy Gar­dela odkry­wają przed publicz­no­ścią cały wachlarz kolo­rów tanga.

Zespół kon­cer­to­wał już na sce­nach Pol­ski, Austrii, Nie­miec i Wiel­kiej Bry­ta­nii, został także uho­no­ro­wany Cer­ty­fi­ka­tem Aca­de­mia Nacio­nal del Tango.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.