Bielsko Biała i Szczyrk — czyli noworoczne balowanie

Sala Redutowa

To już ten czas, żeby poczy­nić pla­ny syl­we­stro­wo ? nowo­rocz­ne. Kto w latach ubie­głych był z nami, ten wie, że war­to. Kto nie był ? czas nad­ro­bić zale­gło­ści i koniecz­nie dołą­czyć! Syl­we­ster w praw­dzi­wej sali balo­wej, mara­ton w Szczyr­ku ? to nowo­rocz­ne sza­leń­stwa pierw­sza kla­sa!

Impre­zę otwie­ra bal syl­we­stro­wy.

 

Odby­wa się w balo­wej Sali Redu­to­wej daw­ne­go hote­lu ?Pod Orłem?. Nie dość, że jest to jed­na z naj­pięk­niej­szych sal neo­re­ne­san­so­wych w Pol­sce, to sala i par­kiet są tan­go­wo spraw­dzo­ne i potwier­dzo­ne: tan­gu­je się cud­nie. Bal jest impre­zą ele­ganc­ką i weso­łą. W ubie­głych latach bawi­ło się tam pół Pol­ski i kawał świa­ta.

Ten rok zapo­wia­da się podob­nie.

Wie­lu zagra­nicz­nych gości potwier­dzi­ło swój udział. Są jesz­cze miej­sca, war­to nie zwle­kać i rezer­wo­wać ten nowo­rocz­ny week­end. O muzy­kę zadba mię­dzy­na­ro­do­wy skład dj-ski. Jadła i napit­ków na pew­no nie zabrak­nie.

Syl­we­stro­wy bal moż­na zali­czyć w skład mara­to­nu.

Oczy­wi­ście moż­na go potrak­to­wać jako osob­ną impre­zę, ale war­to przy­je­chać na całość. Bal roz­po­czy­na się w czwar­tek o godz. 20.00., koń­czy o 6.00. w Nowy Rok. Trze­ba spać szyb­ko, żeby pod wie­czór spraw­nie prze­nieść się do Szczyr­ku.

Orle-Gniazdo-zima

II Beskidz­ki Mara­ton Tan­ga

 

Odbę­dzie się w hote­lu ?Orle Gniaz­do? (20 min. jaz­dy samo­cho­dem z Biel­ska — Bia­łej). Start: godz. 20.00., zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę o godz. 18.00. W sobo­tę i nie­dzie­lę w godz. 6:00 ? 12:00 nastą­pi prze­rwa tech­nicz­na, któ­rą moż­na będzie wyko­rzy­stać na spa­ce­ry i ? mając nadzie­ję na śnieg ? jaz­dę na nar­tach. W cenę wli­czo­no dwa obia­dy, popo­łu­dnio­we kanap­ki, prze­ką­ski, owo­ce i napo­je (bez ogra­ni­czeń).

Hotel jest prze­stron­ny i wygod­ny.

Mara­to­no­wy dosko­na­ły par­kiet pomie­ści 220 osób. W hote­lu jest sau­na, poko­je z łazien­ka­mi i bar­dzo dobra kuch­nia ? czy­li wszyst­ko to, co potrzeb­ne jest do wygod­ne­go tan­go­we­go poby­tu.

UWAGA! Pidża­ma Par­ty!

 

W nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę o godz. 4.00. tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na pidża­ma par­ty. W roku ubie­głym plą­sa­li­śmy w koszul­kach noc­nych, piżam­kach, bam­bo­szach i szlaf­my­cach? Było bar­dzo weso­ło.
W sumie syl­we­ster + mara­ton to bar­dzo dobry ciąg imprez 🙂

Tan­go Dj‑e:

 

Jörg Haub­ner, Dre­zno (bal + mara­thon); Mika­el Hol­ber- Sztok­holm (bal + mara­ton) , Karo­li­na Tka­czuk- Łódź (bal + mara­ton) Robert Kan­de­fer, War­sza­wa (mara­ton), Lecho­sław Hoj­nac­ki ? Biel­sko-Bia­ła (mara­ton), Kata­rzy­na Czech ? Kra­ków (mara­ton) oraz Nico Loco ? Dre­zno (mara­ton). Po mara­to­nie moż­na wró­cić do Biel­ska Bia­łej, gdzie miło czas moż­na spę­dzić na wie­czor­nej milon­dze poma­ra­to­no­wej w pięk­nej Sali Ban­kie­to­wej na Sta­rym Ryn­ku.

Orga­ni­za­tor zadbał o trans­port.

 

Ci, któ­rzy podró­żu­ją samo­lo­ta­mi i będą chcie­li dostać się z lot­ni­ska na miej­sce, mogą skon­tak­to­wać się z orga­ni­za­to­rem.

Wię­cej infor­ma­cji.

Wszyst­kie infor­ma­cje, cen­ni­ki i dokład­ny pro­gram znaj­dziesz na stro­nie: www.bbtango.pl
Aktu­al­ne wia­do­mo­ści są publi­ko­wa­ne suk­ce­syw­nie na FB:
Syl­we­ster
Mara­ton

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Anna Kossak

Psycholog, trener i coach. Autorka książki "Pasja budzi się nocą". Doświadczona miłośniczka życia, kochająca zwierzęta, podróże i tango argentyńskie.

4 myśli na temat “Bielsko Biała i Szczyrk — czyli noworoczne balowanie

  • identicon
   18 grudnia 2017 o 23:05
   Permalink

   Jak naj­bar­dziej 🙂 Mamy na liście w gru­dnio­wych wyda­rze­niach. Zapra­sza­my do Kalen­da­rza a orga­ni­za­to­rów do prze­sy­ła­nia infor­ma­cji! 🙂

   Odpowiedz
 • 15 września 2016 o 18:45
  Permalink

  Czy­tam wpis z roku ubie­głe­go i tak wła­ści­wie to poza aktu­al­ny­mi data­mi: Mara­ton w Szczyr­ku 05–08.01.2017 i 31.12.2016- 01.01.2017 nie­wie­le trze­ba zmie­nić- rekla­ma tego­rocz­ne­go V Syl­we­stra w Biel­sku-Bia­łej i III Beskid Tan­go Mara­to­nu w Szczyr­ku- GOTOWA!
  Jedy­ne co się zmie­ni to wydłu­ża­my mara­ton o jeden dzień — czy­li pro­po­nu­je­my wer­sję XL- pamię­taj­cie pią­tek 06 stycz­nia to dzień wol­ny- przy­jedź­cie już w czwar­tek 05.01 — zaczy­na­my od 20:00!
  Szcze­gó­ły w doku­men­cie pod adre­sem: bit.do/bbtango oraz na stro­nie http://www.bbtango.pl.

  Odpowiedz
 • 13 listopada 2015 o 15:20
  Permalink

  A to jesz­cze nie wszyst­ko!
  30 grud­nia pla­nu­je­my pięk­ną impre­zę:
  od 19:00 ‑24:00 KONCERT SYLWESTROWY Sen­ti­do del Tan­go oraz MILONGĄ SYLWESTROWA.
  Kon­cert & Milon­ga odbę­dzie się w Grę­piel­ni — pięk­nie odre­stau­ro­wa­nej fabry­ce włó­kien­ni­czej ze świet­nym kli­ma­tem i dobrą pod­ło­gą (uczest­ni­cy Nowo­rocz­nej Milon­gi w roku ubie­głym zapew­ne pamię­ta­ją ją z dosko­na­łej stro­ny)
  Szcze­gó­ły za chwi­lę na http://www.bbtango.pl
  Zapra­szam — rezer­wuj­cie jesz­cze jeden dzień 🙂

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X