Bielsko Biała i Szczyrk – czyli noworoczne balowanie

Sala Redutowa

To już ten czas, żeby poczy­nić plany syl­we­strowo – nowo­roczne. Kto w latach ubie­głych był z nami, ten wie, że warto. Kto nie był – czas nad­ro­bić zale­gło­ści i koniecz­nie dołą­czyć! Syl­we­ster w praw­dzi­wej sali balo­wej, mara­ton w Szczyrku – to nowo­roczne sza­leń­stwa pierw­sza klasa!

Imprezę otwiera bal sylwestrowy.

Odbywa się w balo­wej Sali Redu­to­wej daw­nego hotelu „Pod Orłem”. Nie dość, że jest to jedna z naj­pięk­niej­szych sal neo­re­ne­san­so­wych w Pol­sce, to sala i par­kiet są tan­gowo spraw­dzone i potwier­dzone: tan­guje się cud­nie. Bal jest imprezą ele­gancką i wesołą. W ubie­głych latach bawiło się tam pół Pol­ski i kawał świata.

Ten rok zapo­wiada się podobnie.

Wielu zagra­nicz­nych gości potwier­dziło swój udział. Są jesz­cze miej­sca, warto nie zwle­kać i rezer­wo­wać ten nowo­roczny week­end. O muzykę zadba mię­dzy­na­ro­dowy skład dj-ski. Jadła i napit­ków na pewno nie zabraknie.

Syl­we­strowy bal można zali­czyć w skład maratonu.

Oczy­wi­ście można go potrak­to­wać jako osobną imprezę, ale warto przy­je­chać na całość. Bal roz­po­czyna się w czwar­tek o godz. 20.00., koń­czy o 6.00. w Nowy Rok. Trzeba spać szybko, żeby pod wie­czór spraw­nie prze­nieść się do Szczyrku.

Orle-Gniazdo-zima

II Beskidzki Mara­ton Tanga

Odbę­dzie się w hotelu „Orle Gniazdo” (20 min. jazdy samo­cho­dem z Biel­ska — Bia­łej). Start: godz. 20.00., zakoń­cze­nie w nie­dzielę o godz. 18.00. W sobotę i nie­dzielę w godz. 6:00 — 12:00 nastąpi prze­rwa tech­niczna, którą można będzie wyko­rzy­stać na spa­cery i – mając nadzieję na śnieg — jazdę na nar­tach. W cenę wli­czono dwa obiady, popo­łu­dniowe kanapki, prze­ką­ski, owoce i napoje (bez ograniczeń).

Hotel jest prze­stronny i wygodny.

Mara­to­nowy dosko­nały par­kiet pomie­ści 220 osób. W hotelu jest sauna, pokoje z łazien­kami i bar­dzo dobra kuch­nia – czyli wszystko to, co potrzebne jest do wygod­nego tan­go­wego pobytu.

UWAGA! Pidżama Party!

W nocy z soboty na nie­dzielę o godz. 4.00. tra­dy­cyj­nie zapra­szamy na pidżama party. W roku ubie­głym plą­sa­li­śmy w koszul­kach noc­nych, piżam­kach, bam­bo­szach i szlaf­my­cach… Było bar­dzo wesoło.
W sumie syl­we­ster + mara­ton to bar­dzo dobry ciąg imprez :)

Tango Dj-e:

Jörg Haub­ner, Dre­zno (bal + mara­thon); Mikael Hol­ber– Sztok­holm (bal + mara­ton) , Karo­lina Tka­czuk– Łódź (bal + mara­ton) Robert Kan­de­fer, War­szawa (mara­ton), Lecho­sław Hoj­nacki – Bielsko-Biała (mara­ton), Kata­rzyna Czech – Kra­ków (mara­ton) oraz Nico Loco – Dre­zno (mara­ton). Po mara­to­nie można wró­cić do Biel­ska Bia­łej, gdzie miło czas można spę­dzić na wie­czor­nej milon­dze poma­ra­to­no­wej w pięk­nej Sali Ban­kie­to­wej na Sta­rym Rynku.

Orga­ni­za­tor zadbał o transport.

Ci, któ­rzy podró­żują samo­lo­tami i będą chcieli dostać się z lot­ni­ska na miej­sce, mogą skon­tak­to­wać się z organizatorem.

Wię­cej informacji.

Wszyst­kie infor­ma­cje, cen­niki i dokładny pro­gram znaj­dziesz na stro­nie: www.bbtango.pl
Aktu­alne wia­do­mo­ści są publi­ko­wane suk­ce­syw­nie na FB:
Syl­we­ster
Mara­ton

Anna KossakAnna Kos­sak

Psy­cho­log, tre­ner i coach. Autorka książki „Pasja budzi się nocą”. Doświad­czona miło­śniczka życia, kocha­jąca zwie­rzęta, podróże i tango argentyńskie.

2 Comments

 1. A to jesz­cze nie wszystko!
  30 grud­nia pla­nu­jemy piękną imprezę:
  od 19:00 –24:00 KONCERT SYLWESTROWY Sen­tido del Tango oraz MILONGĄ SYLWESTROWA.
  Kon­cert & Milonga odbę­dzie się w Grę­pielni — pięk­nie odre­stau­ro­wa­nej fabryce włó­kien­ni­czej ze świet­nym kli­ma­tem i dobrą pod­łogą (uczest­nicy Nowo­rocz­nej Milongi w roku ubie­głym zapewne pamię­tają ją z dosko­na­łej strony)
  Szcze­góły za chwilę na http://www.bbtango.pl
  Zapra­szam — rezer­wuj­cie jesz­cze jeden dzień :)

 2. Czy­tam wpis z roku ubie­głego i tak wła­ści­wie to poza aktu­al­nymi datami: Mara­ton w Szczyrku 05–08.01.2017 i 31.12.2016– 01.01.2017 nie­wiele trzeba zmie­nić– reklama tego­rocz­nego V Syl­we­stra w Bielsku-Białej i III Beskid Tango Mara­tonu w Szczyrku– GOTOWA!
  Jedyne co się zmieni to wydłu­żamy mara­ton o jeden dzień — czyli pro­po­nu­jemy wer­sję XL– pamię­taj­cie pią­tek 06 stycz­nia to dzień wolny– przy­jedź­cie już w czwar­tek 05.01 — zaczy­namy od 20:00!
  Szcze­góły w doku­men­cie pod adre­sem: bit.do/bbtango oraz na stro­nie http://www.bbtango.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.