La Endorfina już w najbliższy weekend

Sto­li­ca Wiel­ko­pol­ski naresz­cie docze­ka­ła się swo­je­go mara­to­nu. Już w naj­bliż­szy week­end (16−18 paź­dzier­ni­ka) 400 metro­wy par­kiet, jak twier­dzą orga­ni­za­to­rzy — naj­więk­szy w mie­ście, na 40 godzin zosta­nie prze­ję­ty przez tan­gu­eros, któ­rzy bar­dzo licz­nie zapo­wie­dzie­li swo­je przy­by­cie. Impre­za odbę­dzie się w Izbie Rze­mieśl­ni­czej. Roz­kład jaz­dy zapo­wia­da się bar­dzo atrak­cyj­nie:

programmaratonuvintage

Warsz­ta­ty w trak­cie festi­wa­lu popro­wa­dzą zna­ni i lubia­ni kra­kow­scy nauczy­cie­le Kata­rzy­na Czech i Tymo­te­usz Ley. Pakie­ty warsz­ta­to­we o intry­gu­ją­cych nazwach (Kusze­nie, Gra wstęp­na i Endor­fi­na) dostęp­ne są w cenach o 50 do 120 zł.

Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li rów­nież sze­reg dodat­ko­wych atrak­cji: warsz­ta­ty cha­ca­re­ry, semi­na­rium dla DJ czy wyciecz­kę po Pozna­niu z prze­wod­ni­kiem.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie: www.laendorfina.pl.

Tan­go Nuestro będzie na miej­scu więc obie­cu­je­my zdać rela­cję. Do zoba­cze­nia w Pozna­niu!

A na koniec spot rekla­mu­ją­cy mara­ton 🙂

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X