La Endorfina już w najbliższy weekend

Sto­lica Wiel­ko­pol­ski naresz­cie docze­kała się swo­jego mara­tonu. Już w naj­bliż­szy week­end (16−18 paź­dzier­nika) 400 metrowy par­kiet, jak twier­dzą orga­ni­za­to­rzy — naj­więk­szy w mie­ście, na 40 godzin zosta­nie prze­jęty przez tan­gu­eros, któ­rzy bar­dzo licz­nie zapo­wie­dzieli swoje przy­by­cie. Impreza odbę­dzie się w Izbie Rze­mieśl­ni­czej. Roz­kład jazdy zapo­wiada się bar­dzo atrakcyjnie:

programmaratonuvintage

Warsz­taty w trak­cie festi­walu popro­wa­dzą znani i lubiani kra­kow­scy nauczy­ciele Kata­rzyna Czech i Tymo­te­usz Ley. Pakiety warsz­ta­towe o intry­gu­ją­cych nazwach (Kusze­nie, Gra wstępna i Endor­fina) dostępne są w cenach o 50 do 120 zł.

Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzieli rów­nież sze­reg dodat­ko­wych atrak­cji: warsz­taty cha­ca­rery, semi­na­rium dla DJ czy wycieczkę po Pozna­niu z przewodnikiem.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie: www.laendorfina.pl.

Tango Nuestro będzie na miej­scu więc obie­cu­jemy zdać rela­cję. Do zoba­cze­nia w Poznaniu!

A na koniec spot rekla­mu­jący mara­ton :)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.