TANGOStan Quintet na Walentynki

2

Tan­go­Stan Quin­tet to zespół zło­żony z 5 wyróż­nia­ją­cych się muzy­ków, absol­wen­tów Aka­de­mii Muzycz­nych, któ­rych połą­czyła miłość do tanga i muzyki Astora Piazzolli.

Arty­ści wystą­pią w War­sza­wie 14 lutego o godzi­nie 17.00 (klub i szkoła tanga “Złota Milonga”) oraz – po raz drugi – o godzi­nie 20.00 (w klu­bo­ka­wiarni Resort). Popo­łu­dniowy Kon­cert (g. 17.00) będzie połą­czony z poka­zem tanga argen­tyń­skiego w wyko­na­niu Luizy i Mar­celo Almiron.

Oba kon­certy wypełni muzyka z pogra­ni­cza tanga, jazzu i kla­syki. Oparte zostaną na kom­po­zy­cjach argen­tyń­skiego wizjo­nera tanga i twórcy tango-nuevo Astora Piaz­zolli. To muzyka pul­su­jąca połu­dnio­wymi ryt­mami i zaska­ku­jąca bogac­twem harmonii.

Pod­czas popo­łu­dnio­wego kon­certu brzmie­nie dwóch utwo­rów — „Pri­ma­vera Por­tena” i „Sole­dad” dopełni pokaz tanga argen­tyń­skiego w mistrzow­skim wyko­na­niu Luizy i Mar­celo Almiron.

1

Zespół wystę­puje w skła­dzie:
Karol Grzesz­czuk — akor­deon
Agnieszka Dan­ce­wicz — skrzypce
Justyna Słu­ża­lec — for­te­pian
Krzysz­tof Koło­dziej — gitara
Piotr Kucharz — kontrabas

Tan­ce­rze:
Luiza i Mar­celo Almi­ron to polsko-argentyńskie mał­żeń­stwo tan­ce­rzy, cho­re­ogra­fów i nauczy­cieli tanga.

Szcze­góły wydarzeń:

14 lutego 2015, godzina 17:00
„Złota Milonga” ul. Długa 44/50 (wej­ście od strony Ogrodu Kra­siń­skich)
cena biletu: 50 zł

14 lutego 2015 roku, godzina 20:00
Klu­bo­ka­wiar­nia “Resort” ul. Bie­lań­ska 1 (przy Pl. Teatral­nym)
cena biletu: 20 zł

Rezer­wa­cja i przed­sprze­daż bile­tów:
509 436 080
bilety@impresariat-sense.pl

Zapro­sze­nia będzie można rów­nież wygrać śledząc fan­page Tango Nuestro.

cover

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.