OCHO PASOS czyli tango w poznańskim teatrze

Dwa tygo­dnie dzie­lą nas od wyjąt­ko­we­go wyda­rze­nia. Tym razem wszyst­kie dro­gi tan­go­we zapro­wa­dzą nas do Pozna­nia, gdzie 6–8 lute­go odbę­dzie się Ocho Pasos.

W pro­gra­mie:

6 lute­go (pią­tek)

godz. 16:00 spa­cer po Pozna­niu z prze­wod­ni­kiem
godz. 20:00 „noche de Buenos Aires” — wie­czór argen­tyń­ski w hoste­lu Poco Loco
godz: 21:30 Milon­ga Bifor­ka, DJ Joh Cabre­ra

7 lute­go (sobo­ta)

warsz­ta­ty z Joh Cabre­rą w Teatrze Ósme­go Dnia
godz. 20:00 „Nuevos Aires” — kon­cert Arie­la Rami­re­za z zespo­łem
godz. 21:15 Milon­ga Gran­de z seta­mi muzy­ki na żywo, DJ Ariel Rami­rez

8 lute­go (nie­dzie­la)

warsz­ta­ty z Joh Cabre­rą w Teatrze Ósme­go Dnia
godz. 14:00 spa­cer po Pozna­niu z prze­wod­ni­kiem
godz. 16:00 Milon­ga After­ka, Sce­na Pod Mino­gą

ariel
Kon­cert i Milon­ga 7 lute­go odbę­dą się w Teatrze Ósme­go Dnia. Orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją, że kli­mat tego miej­sca jest nie­po­wta­rzal­ny! Ceny bile­tów są bar­dzo przy­stęp­ne: Milon­ga gran­de wraz z kon­cer­tem — 60 zł.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie na stro­nie wyda­rze­nia na face­bo­oku.

Wyda­rze­nie zosta­ło obję­te patro­na­tem Tan­go Nuestro.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X