Sylwester w sali balowej, maraton w Szczyrku – czyli noworoczne szaleństwa pierwsza klasa!

Kto jesz­cze nie ma syl­we­strowo – nowo­rocz­nych pla­nów albo ma takie nie­zbyt cie­kawe, może jesz­cze zała­twić sobie (i komuś też) bar­dzo dobry ciąg imprez. Sala na bal syl­we­strowy spraw­dzona i obtań­czona: w ubie­głym roku bawiło się tam pół Pol­ski i kawał świata. Ten rok zapo­wiada się nie ina­czej: wielu zagra­nicz­nych gości potwier­dziło swój udział. Są jesz­cze miej­sca, więc warto nie zwle­kać i rezer­wo­wać ten bar­dzo długi nowo­roczny week­end. Imprezę otwiera bal w jed­nej z naj­pięk­niej­szych rene­san­so­wych sal balo­wych w Pol­sce: kamie­nica „Pod Orłem”, Sala Redutowa.

Redutowa

O muzykę zadba mię­dzy­na­ro­dowy skład dj-ski. Jadła i napit­ków na pewno nie zabrak­nie. Syl­we­strowy bal to mini mara­ton: roz­po­czyna się o godz. 20.00., koń­czy o 6.00. w Nowy Rok. Dla uczest­ni­ków orga­ni­za­to­rzy zare­zer­wo­wali noc­leg w kli­ma­tycz­nej willi.

Po ode­spa­niu inten­syw­nej nocy można będzie potań­czyć na nowo­rocz­nerj milon­dze, by już 2 stycz­nia (pią­tek) prze­nieść się do Szczyrku na Beskidzki Mara­ton Tanga w hotelu Orle Gniazdo (20 min. Jazdy samo­cho­dem z Biel­ska Bia­łej). Start: godz. 20.00., zakoń­cze­nie w nie­dzielę o godz. 18.00.

Znaj­dziemy tam dosko­nały par­kiet na 220 osób, saunę, pokoje z łazien­kami i dobrą kuch­nię – czyli wszystko to, co potrzebne jest do wygod­nego tan­go­wego pobytu. UWAGA! Pod­czas mara­tonu z soboty na nie­dzielę o godz. 3.00. zapra­szamy na pidżama party. W roku ubie­głym plą­sa­li­śmy w koszul­kach noc­nych, piżam­kach, bam­bo­szach i szlaf­mycy… Było bar­dzo wesoło. W sobotę i nie­dzielę w godz. 6:00 — 12:00 nastąpi prze­rwa tech­niczna, którą można będzie wyko­rzy­stać na spa­cery i – miejmy nadzieję na śnieg — jazdę na nar­tach. W cenę wli­czono dwa obiady, popo­łu­dniowe kanapki, prze­ką­ski, owoce i napoje (bez ograniczeń).

DJ-e: Jörg Haub­ner, Niemcy (bal + mara­thon); Roberto Ram­pini, Wło­chy (bal + mara­ton); Prze­my­sław Miel­ca­rek, Pol­ska (bal); Darko Vicen­ti­je­vic, Ser­bia (mara­thon); Vla­di­mir Dudr, Cze­chy (mara­ton); Richard Phi­lips, Pol­ska (mara­ton); Jakub Cicz­kow­ski, Pol­ska (mara­ton); Robert Kan­de­fer, Pol­ska (mara­thon); Tomek Kopiń­ski, Pol­ska (mara­ton); Grze­gorz Sko­czy­las, Pol­ska (milonga Tylko dla Orłów, Biel­sko Biała, nie­dzielny poma­ra­to­nowy wieczór).

Po mara­to­nie można wró­cić do Biel­ska Bia­łej, gdzie miło czas można spę­dzić aż do 6 stycz­nia. Ci, któ­rzy podró­żują samo­lo­tami i będą chcieli dostać się z lot­ni­ska na miej­sce, mogą skon­tak­to­wać się z orga­ni­za­to­rem, który zadbał o transport.

Wszyst­kie infor­ma­cje, cen­niki i dokładny pro­gram znaj­dziesz na stro­nie: www.bbtango.pl

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.