Sylwester w sali balowej, maraton w Szczyrku ? czyli noworoczne szaleństwa pierwsza klasa!

Kto jesz­cze nie ma syl­we­stro­wo ? nowo­rocz­nych pla­nów albo ma takie nie­zbyt cie­ka­we, może jesz­cze zała­twić sobie (i komuś też) bar­dzo dobry ciąg imprez. Sala na bal syl­we­stro­wy spraw­dzo­na i obtań­czo­na: w ubie­głym roku bawi­ło się tam pół Pol­ski i kawał świa­ta. Ten rok zapo­wia­da się nie ina­czej: wie­lu zagra­nicz­nych gości potwier­dzi­ło swój udział. Są jesz­cze miej­sca, więc war­to nie zwle­kać i rezer­wo­wać ten bar­dzo dłu­gi nowo­rocz­ny week­end. Impre­zę otwie­ra bal w jed­nej z naj­pięk­niej­szych rene­san­so­wych sal balo­wych w Pol­sce: kamie­ni­ca ?Pod Orłem?, Sala Redu­to­wa.

Redutowa

O muzy­kę zadba mię­dzy­na­ro­do­wy skład dj-ski. Jadła i napit­ków na pew­no nie zabrak­nie. Syl­we­stro­wy bal to mini mara­ton: roz­po­czy­na się o godz. 20.00., koń­czy o 6.00. w Nowy Rok. Dla uczest­ni­ków orga­ni­za­to­rzy zare­zer­wo­wa­li noc­leg w kli­ma­tycz­nej wil­li.

Po ode­spa­niu inten­syw­nej nocy moż­na będzie potań­czyć na nowo­rocz­nerj milon­dze, by już 2 stycz­nia (pią­tek) prze­nieść się do Szczyr­ku na Beskidz­ki Mara­ton Tan­ga w hote­lu Orle Gniaz­do (20 min. Jaz­dy samo­cho­dem z Biel­ska Bia­łej). Start: godz. 20.00., zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę o godz. 18.00.

Znaj­dzie­my tam dosko­na­ły par­kiet na 220 osób, sau­nę, poko­je z łazien­ka­mi i dobrą kuch­nię ? czy­li wszyst­ko to, co potrzeb­ne jest do wygod­ne­go tan­go­we­go poby­tu. UWAGA! Pod­czas mara­to­nu z sobo­ty na nie­dzie­lę o godz. 3.00. zapra­sza­my na pidża­ma par­ty. W roku ubie­głym plą­sa­li­śmy w koszul­kach noc­nych, piżam­kach, bam­bo­szach i szlaf­my­cy? Było bar­dzo weso­ło. W sobo­tę i nie­dzie­lę w godz. 6:00 — 12:00 nastą­pi prze­rwa tech­nicz­na, któ­rą moż­na będzie wyko­rzy­stać na spa­ce­ry i ? miej­my nadzie­ję na śnieg — jaz­dę na nar­tach. W cenę wli­czo­no dwa obia­dy, popo­łu­dnio­we kanap­ki, prze­ką­ski, owo­ce i napo­je (bez ogra­ni­czeń).

DJ‑e: Jörg Haub­ner, Niem­cy (bal + mara­thon); Rober­to Ram­pi­ni, Wło­chy (bal + mara­ton); Prze­my­sław Miel­ca­rek, Pol­ska (bal); Dar­ko Vicen­ti­je­vic, Ser­bia (mara­thon); Vla­di­mir Dudr, Cze­chy (mara­ton); Richard Phi­lips, Pol­ska (mara­ton); Jakub Cicz­kow­ski, Pol­ska (mara­ton); Robert Kan­de­fer, Pol­ska (mara­thon); Tomek Kopiń­ski, Pol­ska (mara­ton); Grze­gorz Sko­czy­las, Pol­ska (milon­ga Tyl­ko dla Orłów, Biel­sko Bia­ła, nie­dziel­ny poma­ra­to­no­wy wie­czór).

Po mara­to­nie moż­na wró­cić do Biel­ska Bia­łej, gdzie miło czas moż­na spę­dzić aż do 6 stycz­nia. Ci, któ­rzy podró­żu­ją samo­lo­ta­mi i będą chcie­li dostać się z lot­ni­ska na miej­sce, mogą skon­tak­to­wać się z orga­ni­za­to­rem, któ­ry zadbał o trans­port.

Wszyst­kie infor­ma­cje, cen­ni­ki i dokład­ny pro­gram znaj­dziesz na stro­nie: www.bbtango.pl

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Jedna myśl na temat “Sylwester w sali balowej, maraton w Szczyrku ? czyli noworoczne szaleństwa pierwsza klasa!

 • 1 grudnia 2014 o 23:26
  Permalink

  Po pro­stu, ser­decz­nie, po góral­sku zapra­sza­my, hej!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X