II Krakow Summer Tango Weekend — zapraszamy na warsztaty

Przed nami kolejny tan­gowy week­end. Tym razem wybie­ramy się na połu­dnie gdzie już od piątku roz­pocz­nie się już po raz drugi Kra­kow­ski Letni Tan­gowy Week­end. Kra­kusi zapra­szają szcze­gól­nie na warsz­taty, które poprowadzą:

Beata Maia Gel­lert i Marek Maty­siak oraz Mał­go­rzata Knopp i Damian Thompson

Szcze­góły doty­czące warsz­ta­tów znaj­dzie­cie tutaj.

KSTW_art_warsztaty

W pro­gra­mie tan­go­wego week­endu poza wie­czor­nymi milon­gami z poka­zami znaj­dują się rów­nież popo­łu­dniowe milongi La Glo­rieta w uro­czej par­ko­wej altance.

KSTE_art_glorieta

Szcze­gó­łowy pro­gram znaj­dzie­cie na stro­nie www kra­kow­skiego week­endu oraz na face­bo­oko­wej stro­nie wyda­rze­nia.

Pole­camy, zachę­camy i popie­ramy! Do zoba­cze­nia w Krakowie!

5 Comments

  1. ti piac­ciono le birre forti eh. Come direbbe il frate trap­pi­sta figliolo sei per­do­nato @Andrea ora ho capito i cal­zini certo! In effetti i Social Object non deb­bono neces­sa­ria­mente essere vir­tu­ali fun­zio­nano benis­simo anche quelli con­creti vedi lo stesso ipod.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.