II Krakow Summer Tango Weekend — zapraszamy na warsztaty

Przed nami kolej­ny tan­go­wy week­end. Tym razem wybie­ra­my się na połu­dnie gdzie już od piąt­ku roz­pocz­nie się już po raz dru­gi Kra­kow­ski Let­ni Tan­go­wy Week­end. Kra­ku­si zapra­sza­ją szcze­gól­nie na warsz­ta­ty, któ­re popro­wa­dzą:

Beata Maia Gel­lert i Marek Maty­siak oraz Mał­go­rza­ta Knopp i Damian Thomp­son

Szcze­gó­ły doty­czą­ce warsz­ta­tów znaj­dzie­cie tutaj.

KSTW_art_warsztaty

W pro­gra­mie tan­go­we­go week­en­du poza wie­czor­ny­mi milon­ga­mi z poka­za­mi znaj­du­ją się rów­nież popo­łu­dnio­we milon­gi La Glo­rie­ta w uro­czej par­ko­wej altan­ce.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­dzie­cie na stro­nie www kra­kow­skie­go week­en­du oraz na face­bo­oko­wej stro­nie wyda­rze­nia.

Pole­ca­my, zachę­ca­my i popie­ra­my! Do zoba­cze­nia w Kra­ko­wie!

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Jedna myśl na temat “II Krakow Summer Tango Weekend — zapraszamy na warsztaty

 • 16 lutego 2015 o 23:52
  Permalink

  Gdzie znaj­du­je się ta altan­ka? Przy­da­ła­by się taka, ale więk­sza w War­sza­wie.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X