Poznański Tangoweekend już w sierpniu

logo tangoweekend

Jesz­cze nie opa­dły emo­cje po war­szaw­skim tan­go­week­en­dzie a już szy­ku­je się kolej­ny. Tym razem w swo­je gościn­ne pro­gi zapra­sza­ją Pozna­nia­cy: Łukasz, Paweł i Aga­ta, któ­rzy posta­no­wi­li nie­co roz­ru­szać tan­go­wą Wiel­ko­pol­skę. Orga­ni­za­to­rzy posta­ra­li się o boga­ty pro­gram.

W pla­nach: kon­cert Per­fu­me de Mujer (Ane­ta Pajek ? ban­do­ne­on, Caio Rodri­gu­ez ? gita­ra, śpiew), warsz­ta­ty z Beatą Maią Gel­lert i Mar­kiem Maty­sia­kiem, pokaz mody tan­go­wej — TAN­GO­Fa­sion­Show — autor­stwa Kata­rzy­ny Kan­de­fer, wysta­wa foto­gra­fii Aga­ty Ame­lii Waw­rzy­niak — ARTan­go­Emo­tion oraz trzy milon­gi w Hote­lu Mer­cu­re w tym jed­na z muzy­ką na żywo. Wszyst­ko to pomię­dzy 1. a 3. sierp­nia w Pozna­niu.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie na stro­nie wyda­rze­nia oraz na Face­bo­oku.

Jest to pierw­sze tego typu wyda­rze­nie w Pozna­niu, dla­te­go moc­no trzy­ma­my kciu­ki i życzy­my suk­ce­su.

A dla Czy­tel­ni­ków mamy kil­ka zapro­szeń na milon­gi. Śledź­cie nasz fan­pa­ge na Face­bo­oku. Wkrót­ce kon­kur­sy!

Tan­go Nuestro jest patro­nem medial­nym wyda­rze­nia.

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Jedna myśl na temat “Poznański Tangoweekend już w sierpniu

 • 8 lipca 2014 o 01:31
  Permalink

  Pierw­szy raz w Pozna­niu orga­ni­zu­je­my Tan­go­week­end. Kom­po­nu­jąc tę impre­zę zbie­ra­my nowe doświad­cze­nia na przy­szłość. Spo­dzie­wa­ne cię­gi od Was zbie­rze­my po łyken­dzie. Będą one dla nas ogrom­ną pod­po­wie­dzią i…kolejnym doświad­cze­niem. Nie­mniej zapra­sza­my ser­decz­nie do Pyr­lan­dii, Kra­iny Pod­ziem­nej Poma­rań­czy 🙂 na Poznań­ski Tan­go­week­end.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X