Pięknie, coraz piękniej ? wyjątkowe zajęcia z techniki dla podążających

Zgrab­nie, powab­nie, zmy­sło­wo lub fiku­śnie ? podą­ża­ją­ce mają róż­ne stra­te­gie na swo­je tan­go. Aby móc je wpro­wa­dzić w życie, trze­ba pano­wać nad swo­im cia­łem (cza­sem tak­że nie­co nad cia­łem part­ne­ra ;)). Bez tech­ni­ki ani rusz! I oto u pro­gu let­nie­go sezo­nu tra­fia się nie lada grat­ka:
Arcy­mi­strzy­ni, czy­li nie kto inny jak Beata Maia Gel­lert, świe­żu­sień­ko po powro­cie z Buenos Aires, orga­ni­zu­je wyjąt­ko­we warsz­ta­ty:

La Cole­gia­la ? czy­li dziew­czę­ca stro­na tan­ga. Tech­ni­ka i sekre­ty inter­pre­ta­cji

Kto zna Maię, ten wie: na jej zaję­ciach jest weso­ło, ale pra­co­wać trze­ba cięż­ko, nie­raz ponad aktu­al­ne moż­li­wo­ści wła­sne­go cia­ła (sic!). Kie­dy może ? chwa­li. Kie­dy musi ? bez skru­pu­łów wska­zu­je uchy­bie­nia. I dobrze. Od samych gła­sków rośnie ego, ale nie popra­wia się jakość ruchu.
Kto Jej nie zna ? naj­wyż­szy czas nad­ro­bić tę nie­zro­zu­mia­łą zale­głość:

Wywiad z Beatą Maią Gel­lert

UWAGA! Ale to nie wszyst­ko! Przed­sta­wia­my kon­kurs, W któ­rym nagro­dą jest ostat­nie wol­ne miej­sce w gru­pie czwart­ko­wej!.

Zada­nie kon­kur­so­we: Napisz w jed­nym zda­niu (nie­zbyt zło­żo­nym!), dla­cze­go chcesz wziąć udział w tym warsz­ta­cie. Jury w posta­ci redak­cji wyło­ni zwy­cięż­czy­nię.

Ter­min: wpis pod postem na naszym fanpage?u opu­bli­kuj do 24.05. do godz. 12.00.

Wyni­ki poda­my tego same­go dnia naj­póź­niej do pół­no­cy 🙂

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Anna Kossak

Psycholog, trener i coach. Autorka książki "Pasja budzi się nocą". Doświadczona miłośniczka życia, kochająca zwierzęta, podróże i tango argentyńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X