Pięknie, coraz piękniej – wyjątkowe zajęcia z techniki dla podążających

Zgrab­nie, powab­nie, zmy­słowo lub fiku­śnie – podą­ża­jące mają różne stra­te­gie na swoje tango. Aby móc je wpro­wa­dzić w życie, trzeba pano­wać nad swoim cia­łem (cza­sem także nieco nad cia­łem part­nera ;)). Bez tech­niki ani rusz! I oto u progu let­niego sezonu tra­fia się nie lada gratka:
Arcy­mi­strzyni, czyli nie kto inny jak Beata Maia Gel­lert, świe­żu­sieńko po powro­cie z Buenos Aires, orga­ni­zuje wyjąt­kowe warsztaty:

La Cole­giala – czyli dziew­częca strona tanga. Tech­nika i sekrety interpretacji

Kto zna Maię, ten wie: na jej zaję­ciach jest wesoło, ale pra­co­wać trzeba ciężko, nie­raz ponad aktu­alne moż­li­wo­ści wła­snego ciała (sic!). Kiedy może – chwali. Kiedy musi – bez skru­pu­łów wska­zuje uchy­bie­nia. I dobrze. Od samych gła­sków rośnie ego, ale nie popra­wia się jakość ruchu.
Kto Jej nie zna – naj­wyż­szy czas nad­ro­bić tę nie­zro­zu­miałą zaległość:

Wywiad z Beatą Maią Gellert

UWAGA! Ale to nie wszystko! Przed­sta­wiamy kon­kurs, W któ­rym nagrodą jest ostat­nie wolne miej­sce w gru­pie czwart­ko­wej!.

Zada­nie kon­kur­sowe: Napisz w jed­nym zda­niu (nie­zbyt zło­żo­nym!), dla­czego chcesz wziąć udział w tym warsz­ta­cie. Jury w postaci redak­cji wyłoni zwyciężczynię.

Ter­min: wpis pod postem na naszym fanpage’u opu­bli­kuj do 24.05. do godz. 12.00.

Wyniki podamy tego samego dnia naj­póź­niej do północy :)

Beata Maia Gellert

Anna KossakAnna Kos­sak

Psy­cho­log, tre­ner i coach. Autorka książki „Pasja budzi się nocą”. Doświad­czona miło­śniczka życia, kocha­jąca zwie­rzęta, podróże i tango argentyńskie.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.