TanGado — wspólny projekt Artura Gadowskiego i Tangata Quintet

TanGado
31 mar­ca uka­że się na pol­skim ryn­ku wyjąt­ko­wa pły­ta ?Tan­Ga­do? — kon­cept, łączą­cy roc­ko­wą duszę i peł­no­krwi­ste, zmy­sło­we brzmie­nia tan­ga. Zawie­ra mie­szan­kę wybu­cho­wą pol­skich tang, kla­sycz­nych hitów i nowych pre­mie­ro­wych kom­po­zy­cji. A już 27 mar­ca w war­szaw­skim Stu­dio Buf­fo odbę­dzie się kon­cert pre­mie­ro­wy pro­jek­tu, ze spe­cjal­nym udzia­łem tan­ce­rzy tan­ga argen­tyń­skie­go ? Anny Iber­szer i Mar­ce­lo Almi­ron.

?Tan­Ga­do? powsta­ło dzię­ki wie­lo­let­niej pasji Artu­ra Gadow­skie­go, woka­li­sty legen­dar­ne­go zespo­łu IRA i Hadria­na Tabęc­kie­go, kom­po­zy­to­ra i aran­że­ra, a tak­że pia­ni­sty współ­two­rzą­ce­go zespół Tan­ga­ta Quin­tet. Tan­go to pasja zarów­no moja jak i Artu­ra. Przy oka­zji róż­nych wspól­nych kon­cer­tów i pro­duk­cji temat ?Tan­Ga­do? upo­rczy­wie wra­cał na plan pierw­szy, aż mgli­sty zarys powo­li sta­wał się coraz wyraź­niej­szym kon­tu­rem obec­nej pły­ty — opo­wia­da o gene­zie pro­jek­tu Hadrian Tabęc­ki.

Na pły­cie, wyda­nej przez Wytwór­nię Muzycz­ną MTJ, usły­szeć moż­na wiel­kie prze­bo­je tan­go­we takich kom­po­zy­to­rów jak: Hen­ryk Wars, Irving Ber­lin, Jerzy Peters­bur­ski, Sta­ni­sław Fersz­ko, Hans Otto Borg­mann i Ralph Erwin. Tan­ga­ta Quin­tet i Artur Gadow­ski przed­sta­wia­ją je jed­nak w swo­ich wła­snych inter­pre­ta­cjach, a kil­ka naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów, takich jak ?Chry­zan­te­my zło­ci­ste? czy ?Ostat­nia nie­dzie­la? usły­szy­my w cał­ko­wi­cie zmie­nio­nych wer­sjach.

Wiel­kim atu­tem przed­się­wzię­cia jest obec­ność zupeł­nie nowych utwo­rów pol­skich twór­ców: Paw­ła Kuki­za, Roma­na Koła­kow­skie­go, Artu­ra Gadow­skie­go, Mar­ci­na Sosnow­skie­go, Woj­cie­cha Byr­skie­go, Witol­da Cisło i Hadria­na Tabęc­kie­go. Kom­po­zy­cje te wpi­su­ją się w kon­ty­nu­ację uni­kal­nej tra­dy­cji pol­skie­go tan­ga. Naj­wię­cej arcy­dzieł tan­go­wych stwo­rzo­no w okre­sie Pol­ski mię­dzy­wo­jen­nej, zwa­nej Zło­tym Okre­sem Tan­ga w Pol­sce ? pol­scy twór­cy napi­sa­li wów­czas ponad dwa tysią­ce utwo­rów w ryt­mie tan­ga. Od tam­tej pory powsta­ło zale­d­wie kil­ka­dzie­siąt utwo­rów tan­go­wych w Pol­sce, czas zacząć nad­ra­biać zale­gło­ści — prze­ko­nu­ją twór­cy pro­jek­tu ?Tan­Ga­do?.

TanGado

Tan­ga­ta Quin­tet gra zarów­no kla­sycz­ne argen­tyń­skie tan­ga, jak i zapo­cząt­ko­wa­ny przez Asto­ra Piaz­zol­lę tan­go nuevo, łączą­cej w sobie tra­dy­cyj­ne tan­go z ele­men­ta­mi muzy­ki współ­cze­snej i jaz­zu. To rodzi­ma gwiaz­da w muzy­ce tan­go­wej ? zespół zna­ny jest z licz­nych wystę­pów na pol­skich i zagra­nicz­nych sce­nach, ma za sobą wie­le zna­czą­cych festi­wa­li muzycz­nych, m.in. Festi­wal Tan­ga w Pary­żu, Zelt-Music-Festi­val we Fre­ibur­gu — Niem­cy, Festi­wal „Gdań­ska Wio­sna?, Festi­wal „Wie­czo­ry w Arse­na­le” we Wro­cła­wiu, Muzycz­ny Festi­wal w Łań­cu­cie. Podob­nie jak Artur Gadow­ski i jego zespół IRA, Tan­ga­ta Quin­tet rów­nież nomi­no­wa­ny był kil­ku­krot­nie do pre­sti­żo­wej nagro­dy ?Fry­de­ryk?.

TanGado

Patro­nat: Fun­da­cja Kul­tu­ro, Pol­ska The Times, polskietango.pl, TangoNuestro.pl, NaszeMiasto.pl, muzyka.pl, kulturaonline.pl

KONCERT PREMIEROWY: 27.03.2014
Stu­dio Buf­fo, ul. Marii Konop­nic­kiej 6
Godzi­na: 19:00
Bile­ty: 70 PLN
Pod­czas kon­cer­tu pły­ty ?Tan­Ga­do? do naby­cia w pro­mo­cyj­nej cenie!


arty­kuł na pod­sta­wie noty pra­so­wej

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X