Tango Libre dla Ukrainy

Jak poda­ją licz­ne media, przez Pol­skę prze­to­czy­ła się fala popar­cia dla pro­te­stu­ją­cych na Ukra­inie. Soli­dar­ność z zebra­ny­mi na Maj­da­nie wyra­ża­na była na prze­róż­ne spo­so­by. Jed­ni orga­ni­zo­wa­li mar­sze i mani­fe­sta­cje, dru­dzy gro­ma­dzi­li się na nabo­żeń­stwach w inten­cji Ukra­iny, jesz­cze inni spo­ty­ka­li się na Mara­to­nie Pisa­nia Listów w obro­nie poko­jo­wych demon­stran­tów na Ukra­inie. War­szaw­scy tan­gu­eros posta­no­wi­li zwró­cić uwa­gę na ukra­iń­ską sytu­ację za pomo­cą tań­ca.

O 13.30 gru­pa oko­ło 40 tan­ce­rzy przy­stro­jo­nych w bar­wy ukra­iń­skie zebra­ła się pod Kolum­ną Zyg­mun­ta, żeby wspól­nie zatań­czyć Tan­go Libre dla Ukra­iny.

Orga­ni­za­tor­ką tej spon­ta­nicz­nej akcji Jest Ania Kos­sak. W zapro­sze­niu na wyda­rze­nie napi­sa­ła:

Poru­szo­na masa­krą na Ukra­inie, zada­łam pyta­nie na mojej ścia­nie: co JA mogę zro­bić? Odpo­wiedź nade­szła bar­dzo szyb­ko: nie tyl­ko ja mogę zro­bić, ale MY! Tan­go Libre dla Ukra­iny! Dla­cze­go ma to sens? Widzie­li­ście film na mojej ścia­nie? W odpo­wie­dzi na apel Ukra­in­ki, któ­ra pro­si o roz­po­wszech­nia­nie fil­mu i mówie­nie, że Ukra­ina to NIE Rosja — może­my soli­da­ry­zo­wać się z Ukra­iną dążą­cą do suwe­ren­no­ści, poprzez tan­go!

Nie będzie­my pro­te­sto­wać — to robią poli­ty­cy całe­go świa­ta i NIC z tego nie wyni­ka. My dołącz­my naszy­mi ser­ca­mi i wes­przyj­my ener­gią. Prze­cież tan­go powsta­ło z nadziei na lep­sze jutro.

Zapra­szam wszyst­kich: tan­gu­ją­cych i nie, solo i w parach, orga­ni­za­cje, sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje i por­ta­le. Odpo­wiedz­my na apel Ukra­iny!!! Kto nie umie tań­czyć, może machać cho­rą­giew­ką 🙂

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć z tego szcze­gól­ne­go spo­tka­nia:

Autor zdjęć: Ryszard Ści­bior

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

2 myśli na temat “Tango Libre dla Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X