II Warsaw Tango Weekend

Warsaw Tango Weeked
II War­saw Tan­go Week­end jesz­cze się nie odbył, a już wywo­łał spo­ro emo­cji. Orga­ni­za­to­rom (ToDo­Tan­go, czy­li Anna Pie­ka­ra i Mar­cin Bła­że­jew­ski) uda­ło się zapro­sić tak rewe­la­cyj­ną parę, że koniecz­ne było uru­cho­mie­nie kolej­nych godzin warsz­ta­tów, a i tak wie­lu oso­bom nie uda­ło się na nie dostać. To może wró­żyć tyl­ko jed­no — przed nami praw­dzi­wa tan­go­wa uczta!

Warsaw Tango WeekendCałość odbę­dzie się w wykwint­nych salach Pała­cu Pry­ma­sow­skie­go, przy dźwię­kach muzy­ki ser­wo­wa­nej przed dwóch uwiel­bia­nych DJów — Mate­usza Kwa­ter­ko i Prze­mka Miel­car­ka. Pierw­sze­go dnia będzie­my mie­li rów­nież oka­zję zatań­czyć do muzy­ki gra­nej na żywo. Zagra dla nas Orkie­stra „Furor del Tan­go” czy­li: Janek Woź­niak, Piotr Kos­sow­ski i Maciej Lulek. Gwoź­dziem pro­gra­mu dnia dru­gie­go będzie pokaz gości spe­cjal­nych: Noeli Hur­ta­do i Car­li­to­sa Espi­no­za. Dla tych któ­rzy wpad­ną w wir tan­ga i nie będą mogli usie­dzieć w miej­scu do wie­czo­ra, orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li dwie dodat­ko­we milon­gi popo­łu­dnio­we: w sobo­tę: Mam Ocho­tę del Tan­go, na któ­rej zosta­ną roz­lo­so­wa­ne upo­min­ki od Tan­go Nuestro oraz w nie­dzie­lę spe­cjal­na nie­dziel­na odsło­na Wil­czej Milon­gi. Do tego oczy­wi­ście after par­ty — milon­ga Com­me il Faut.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­dzie­cie na warsaw-tango-weekend.pl/milongi Uprze­dza­my rów­nież, że ilość miejsc jest limi­to­wa­na. Orga­ni­za­to­rzy pro­szą o wcze­śniej­szą reje­stra­cję pod adre­sem: wtw@spoko.pl

A tak było w czerw­cu, pod­czas pierw­szej odsło­ny WTW: I War­saw Tan­go Week­end.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X