Najdłuższy sylwester tangowy w Polsce

Już od 28. grud­nia będzie­my mogli bawić się na wiel­kim syl­we­strze tan­go­wym na połu­dniu Pol­ski. W pla­nach czte­ry dni (i noce, przede wszyst­kim noce) zaba­wy w Biel­sku-Bia­łej i… gór­skim schro­ni­sku w Beski­dzie Ślą­skim.

Tań­czyć będzie­my mię­dzy inny­mi w wiel­ce dostoj­nej Sali Redu­to­wej:

Sala Redutowa

…zna­nej co ponie­któ­rym z paź­dzier­ni­ko­we­go kon­cer­tu gru­py Cin­co Esqu­inas, a tak­że w schro­ni­sku na Szyn­dziel­ni:

Szyndzielnia

Łącz­nie w pla­nach są dwie milon­gi, tan­go­wy mini-mara­ton i wiel­ki bal syl­we­stro­wy. Plus zor­ga­ni­zo­wa­ne wyciecz­ki po oko­li­cy. Moż­na zamó­wić wszyst­ko w pakie­cie, moż­na brać po kawał­ku. Tak czy ina­czej po wię­cej infor­ma­cji i rezer­wa­cje zapra­sza­my na stro­nę wyda­rze­nia.

I jesz­cze jed­no — pro­mo­cyj­ne ceny obo­wią­zy­wa­ły do koń­ca paź­dzier­ni­ka, ale… Na hasło „Tan­go Nuestro” (wpi­sa­ne w tre­ści prze­le­wu) zniż­ka obo­wią­zy­wac będzie do śro­dy (6. listo­pa­da).

War­to się szyb­ko decy­do­wać!

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Jedna myśl na temat “Najdłuższy sylwester tangowy w Polsce

 • 20 listopada 2013 o 22:38
  Permalink

  Tan­gu­eros!
  tak na praw­dę to CENA PROMOCYJNA 200 zł/osobę za Full pakiet ( Mara­ton na Szyn­dziel­ni + Syl­we­ster) waż­na jest do koń­ca listo­pa­da!
  Serio, pisz­cie na: bbtango@etaniec.org lub tel.+48 601 46 13 66

  tan­gu­eros,
  in fact PRICE 200 zł / per­son for Full Pac­ka­ge (Szyn­dziel­nia + Mara­thon on New Year’s Eve) is valid until the end of Novem­ber!
  Serio­usly, wri­te to: bbtango@etaniec.org or pho­ne +48 601 46 13 66

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X