Show Me Your Tango” ponownie na żywo!

Pamię­ta­cie, jak pisa­li­śmy o reci­ta­lu „Show Me Your Tan­go” Iza­be­li Kopeć? Jeśli nie było Wam dane obej­rzeć go na żywo (bądź mie­li­by­ście ocho­tę powtó­rzyć to doświad­cze­nie), już nie­dłu­go będzie­cie mie­li ku temu dosko­na­łą oka­zję.

Iza­be­la Kopeć wraz z zespo­łem (Tomasz Filip­czak, Chri­stian Dano­wicz, Klau­diusz Baran, Kon­rad Kubic­ki, Robert Hor­na) ponow­nie rusza­ją w tra­sę. Reci­tal na pod­sta­wie pie­śni Asto­ra Piaz­zol­li będzie moż­na obej­rzeć 8. listo­pa­da w Kra­ko­wie i 27. listo­pa­da w War­sza­wie. Cze­go może­my się spo­dzie­wać? Posłu­chaj­my:

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę artyst­ki. Bile­ty są już dostęp­ne w sprze­da­ży na stro­nach ebilet.pl, eventim.pl oraz w salo­nach Empi­ku. Pole­ca­my się w nie zaopa­trzyć, bowiem — powiedz­my sobie szcze­rze — czy jest w kalen­da­rzu lep­sza pora na pie­śni Piaz­zol­li niż wła­śnie listo­pad?

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X