100 — lecie tanga w Polsce ? ruszamy we wrześniu w Warszawie!

Tan­go argen­tyń­skie powsta­ło z połą­cze­nia wszyst­kich ryt­mów świa­ta. Nie­słusz­nie jest koja­rzo­ne jedy­nie z ero­ty­ką. To taniec ener­gii i duszy, nie­zwy­kły język cia­ła, któ­rym posłu­gu­ją się ludzie na całym świe­cie. To spo­tka­nie kobie­ty i męż­czy­zny, pod­czas któ­re­go nie liczy się nic poza part­ne­ra­mi, muzy­ką i par­kie­tem.

100 lat temu zatańczono pierwsze tango w Polsce. W ramach obchodów promujemy tango!100 lat tanga

Zapra­sza­my na sze­reg wyda­rzeń, o któ­re muzycz­nie zadba­ją dj‑e zna­ni z Bati­da del Tan­go: Hen­ryk i Robert K! Nie zabrak­nie poka­zów w wyko­na­niu fan­ta­stycz­nych nauczy­cie­li, a tak­że w wyko­na­niu pasjo­na­tów nie będą­cych zawo­dow­ca­mi. Wyj­muj­cie kalen­da­rze, rezer­wuj­cie wrze­sień na stu­le­cie tan­ga!

7.09. (sobo­ta), godz. 15.00.–17.00. ? war­szaw­ski Dwo­rzec Cen­tral­ny, hala głów­na. Po raz pierw­szy w tym miej­scu odby­ła się milon­ga. I to nie byle jaka, bo? z muzy­ką na żywo! Na ban­do­ne­onie zagrał wir­tu­oz tego instru­men­tu: Grze­gorz Boże­wicz. Dal­szą część popo­łu­dnia muzycz­nie zago­spo­da­ro­wał dj Robert K. Ale to nie wszyst­ko: Kasia i Robert Kan­de­fe­ro­wie, pasjo­na­ci tan­ga, przy­go­to­wa­li krót­ki pokaz. Tym wyda­rze­niem ? już po raz czwar­ty ? nasze śro­do­wi­sko dołą­cza do akcji SyM­fo­nia Serc. Tań­czy­li­śmy na rzecz cho­rych na SM, dając w ten spo­sób wyraz soli­dar­no­ści z oso­ba­mi, któ­re nie mogą tań­czyć, ale w impre­zie mogą uczest­ni­czyć. Oso­by cho­re nie mogą być wyklu­cza­ne z powo­du nie­peł­no­spraw­no­ści. Pol­skie Towa­rzy­stwo Stward­nie­nia Roz­sia­ne­go zapew­ni­ło poczę­stu­nek napo­ja­mi.

Rela­cję z wyda­rze­nia moż­na było obej­rzeć w wie­czor­nej Pano­ra­mie (czas: 19.35) i Tele­expre­sie (czas: 6.45)!

15.09. (nie­dzie­la), godz. 15.30.–17.30. ? spo­ty­ka­my się na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu (100 m od Kolum­ny Zyg­mun­ta) i tań­czy­my w cza­sie rodzin­ne­go pik­ni­ku. Pokaz przy­go­tu­je Grze­gorz Anto­szew­ski i Elż­bie­ta Kar­wik. Zapra­sza­my całe rodzi­ny od godzi­ny 11.00.! Oprócz tan­ga prze­wi­dzia­no wie­le atrak­cji, m.in. lote­rię fan­to­wą z każ­dym losem wygry­wa­ją­cym. Wię­cej infor­ma­cji: www.symfoniaserc.pl

21.09. (sobo­ta), godz. 19.00.–20.00. ? nasze śro­do­wi­sko zosta­ło zapro­szo­ne przez Wspól­no­tę Miła 22, któ­ra ma nadzie­ję, że tłum­nie to zapro­sze­nie przyj­mie­my J Na podwór­ku przy ul. Miłej 22 będzie odby­wać się impre­za dla miesz­kań­ców Mura­no­wa. Panie nie muszą się oba­wiać: par­kiet tanecz­ny jest zapew­nio­ny! Ze wzglę­du na miej­sce i stu­le­cie tan­ga w Pol­sce, zatań­czy­my ?tan­go w przed­wo­jen­nej War­sza­wie?. O muzy­kę zadba dj Hen­ryk. Sty­li­za­cja tań­czą­cych par mile widzia­na J. Dodat­ko­wą atrak­cją będzie tan­go zatań­czo­ne przez parę wytraw­nych nauczy­cie­li: Justy­nę Jędrze­jew­ską i Andrze­ja Ber­na­sia.

22.09. (nie­dzie­la), godz. 18.00. ? Dom Kul­tu­ry Śród­mie­ście, ul. Smol­na 9 ? grat­ka dla tań­czą­cych i nie­tań­czą­cych! Zapra­sza­my na przed­sta­wie­nie pt. ?Tan­go daw­niej i dziś?. W pro­gra­mie mul­ti­me­dial­na histo­ria tan­ga, pokaz tan­ga w wyko­na­niu: Kata­rzy­ny i Rober­ta Kan­de­fe­rów (pół­fi­na­li­ści mistrzostw Euro­py w tan­go de salon) oraz Justy­ny Jędrze­jew­skiej i Andrze­ja Ber­na­sia (para fan­ta­stycz­nych nauczy­cie­li).

UWAGA! Grat­ka dla tych, któ­rzy chcą zacząć swo­ja przy­go­dę z tan­giem!
Od nie­dzie­li 22.09., po przed­sta­wie­niu, przyj­mu­je­my zapi­sy na bez­płat­ne lek­cje tan­ga od pod­staw!

Zaję­cia rusza­ją 9 paź­dzier­ni­ka i będą trwa­ły do koń­ca listo­pa­da, dwa razy w tygo­dniu: w śro­dy w
godz. 20.45. ? 22.15. oraz nie­dzie­le w godz. 20.00. ? 21.30. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na do 16 par! Zapi­sy przyj­mu­je: Anna Kos­sak. Zaję­cia popro­wa­dzą Justy­na Jędrze­jew­ska i Andrzej Ber­naś.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Anna Kossak

Psycholog, trener i coach. Autorka książki "Pasja budzi się nocą". Doświadczona miłośniczka życia, kochająca zwierzęta, podróże i tango argentyńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X