Sierpniowy festiwal tanga w Krakowie

W dniach 15. — 18. sierp­nia w Kra­ko­wie odby­wać się będzie czwar­ta edy­cja festi­wa­lu tan­ga argen­tyń­skie­go. Przed nami czte­ry dni tań­ca, dwie zapro­szo­ne pary z Buenos Aires, milon­gi, warsz­ta­ty i impre­zy towa­rzy­szą­ce

Jako tan­ce­rze wystą­pią pary Chi­che Núnez i Vic­to­ria Viey­ra, Ser­kan Gok­ce­su i Ceci­lia Gar­cia, Luiza i Mar­ce­lo Almi­ron oraz Beata Maia Gel­lert. Do tań­ca zagra­ją Andrea El Popul Castel­lo, Mar­ce­lo Almi­ron, Kon­rad Kryń­ski i Mar­cin Bła­że­jew­ski. Warsz­ta­ty będą pro­wa­dzo­ne na wszyst­kich pozio­mach zaawan­so­wa­nia.

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę orga­ni­za­to­rów oraz stro­nę wyda­rze­nia na Face­bo­oku, a dla zachę­ty przed­sta­wia­my występ zapro­szo­nej pary:

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X