W programie wyłącznie tango

Warsaw Tango WeekendWiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się do nas nowe wyda­rze­nie na tan­go­wej mapie War­sza­wy: pierw­sza edy­cja War­saw Tan­go Week­end. Tan­go Nuestro obję­ło wyda­rze­nie patro­na­tem medial­nym — śledź­cie nasz fan­pa­ge, na któ­rym będzie­my roz­da­wać wej­ściów­ki, a tym­cza­sem zapra­sza­my na roz­mo­wę z orga­ni­za­to­ra­mi:

W dniach 14. — 16. czerw­ca w War­sza­wie odbę­dzie się I War­saw Tan­go Week­end. Cze­go może­my się spo­dzie­wać? Jakie wyda­rze­nia znaj­du­ją się w pro­gra­mie?

Nie­ste­ty w pro­gra­mie jest wyłącz­nie tan­go. W dzień tan­go (z prze­rwą na obiad), w nocy tan­go (z prze­rwą na wido­wi­sko­we poka­zy mistrzów). Oto nasze pla­ny! Oczy­wi­ście może­my się roz­pły­wać w zachwy­tach nad mło­dy­mi, ale z już sław­ny­mi tan­ce­rza­mi; szcze­gó­ło­wo zachwa­lać tema­tycz­ne semi­na­ria, zaję­cia z tech­ni­ki i warsz­ta­ty spe­cjal­ne, któ­re pomo­gą nam udo­sko­na­lić nasz taniec; wymie­niać deta­le archi­tek­to­nicz­ne sta­ro­miej­skie­go Pała­cu Pry­ma­sow­skie­go, w któ­re­go naj­oka­zal­szej sali — zwa­nej Salą Balo­wą albo Salą Kolum­no­wą — odbę­dą się dwie wiel­kie milon­gi (a jak wia­do­mo, War­sza­wa to nie Kra­ków, nie z każ­de­go rogu uli­cy ata­ku­je nas zaby­tek, o pała­cach nie wspo­mi­na­jąc). Tym­cza­sem, z wro­dzo­ną skrom­no­ścią, pra­gnie­my po pro­stu zapro­po­no­wać dwie pała­co­we milon­gi oraz inten­syw­ne warsz­ta­ty, któ­rych tema­ty usta­li­li­śmy wspól­nie z argen­tyń­ski­mi nauczy­cie­la­mi i sami z przy­jem­no­ścią poszli­by­śmy na takie zaję­cia. Reasu­mu­jąc, spo­dzie­wać nale­ży się tan­ga — w dużej daw­ce i na naj­wyż­szym pozio­mie.

To pierw­sza edy­cja wyda­rze­nia — skąd wziął się pomysł na zor­ga­ni­zo­wa­nie Week­en­du?

Począt­ko­wo pla­no­wa­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać ?War­saw Tan­go Month?, ale po dokład­niej­szym prze­stu­dio­wa­niu kil­ku kalen­da­rzy (róż­nych opcji poli­tycz­nych) odkry­li­śmy, że nawet naj­oka­zal­sze mie­sią­ce mają li tyl­ko 31 dni! A to zde­cy­do­wa­nie za mało jak na nasze roz­bu­cha­ne ambi­cje! Dłu­go duma­li­śmy, jak wyjść z tego paskud­ne­go impa­su, w koń­cu sta­nę­ło na week­en­dzie. Trzy dni, ale buzu­ją­ce tan­giem! A jeśli może­my sobie pozwo­lić na odpo­wiedź żar­to­bli­wą, to z chę­cią doda­my, że od kil­ku lat sły­sze­li­śmy jęki i lamen­ty na temat bra­ku tan­go­we­go festi­wa­lu w War­sza­wie. Fak­tycz­nie — wstyd i skan­dal mię­dzy­na­ro­do­wy. Cze­ka­li­śmy, jak wszy­scy, aż zro­bi to za nas kto inny, bar­dziej rzut­ki i kom­pe­tent­ny, na próż­no. Stop­nio­wo, prze­ła­mu­jąc nie­śmia­łość, zaczę­li­śmy się oswa­jać z hero­icz­ną myślą, że sami to zro­bi­my!

Zapro­si­li­ście do War­sza­wy dwie pary tan­ce­rzy: Sole­dad Lar­re­ta­pię i Ricar­do Big­ge­rie­go oraz Cele­ste Medi­nę i Rodri­go Fon­tie­go — powiedz­cie o nich coś wię­cej.

Sole i Ric­ky to ist­ny wul­kan ener­gii! Ta wszech­stron­na para wyjąt­ko­wo uta­len­to­wa­nych tan­ce­rzy (tań­czą rów­nież Lin­dy Hop na naj­wyż­szym, świa­to­wym pozio­mie!) wypra­co­wa­ła już sobie w tan­gu swój wła­sny, roz­po­zna­wal­ny styl bazu­ją­cy na połą­cze­niu tan­ga salon z sil­ny­mi ele­men­ta­mi nowo­cze­sny­mi. To ener­ge­tycz­ne fusion oraz mistrzow­ska tech­ni­ka naj­peł­niej odda­ją cha­rak­ter tej pary. Poza tym są bar­dzo sym­pa­tycz­ny­mi ludź­mi i, co naj­waż­niej­sze, dosko­na­ły­mi peda­go­ga­mi! Mogli­by oczy­wi­ście mieć o kil­ka miłych cech wię­cej — uczyć nas za dar­mo, mówić po pol­sku itd., ale świat dale­ki jest od dosko­na­ło­ści. Ach, war­to też wspo­mnieć, że choć od dłuż­sze­go cza­su zabie­ga­li­śmy o ich spro­wa­dze­nie, będą w Pol­sce po raz pierw­szy!

Rodri­go Fon­ti jest już dobrze zna­ny pol­skim tan­ce­rzom, dwu­krot­nie gościł już w War­sza­wie na zapro­sze­nie Kasi i Mate­usza, któ­rzy są jego zago­rza­ły­mi wiel­bi­cie­la­mi, tak więc nie trze­ba go spe­cjal­nie zachwa­lać. Dodaj­my tyl­ko, że z nową part­ner­ką, Cele­ste Medi­ną, two­rzą wybu­cho­wą mie­szan­kę, jed­ną z tych, któ­re wyzna­cza­ją obec­ne tren­dy w tan­gu. Cie­szą się wiel­kim sza­cun­kiem u innych argen­tyń­skich nauczy­cie­li i to zarów­no ?tra­dy­cjo­na­li­stów?, jak i ?nowa­to­rów?, co jest napraw­dę bar­dzo rzad­kie. Nic dziw­ne­go, oglą­da­jąc ich poka­zy widać wyraź­nie, że anga­żu­ją się w 100% w to, co robią. Wie­le osób żyje z tan­ga, tutaj jed­nak mamy do czy­nie­nia z praw­dzi­wy­mi arty­sta­mi, któ­rzy żyją tan­giem i potra­fią tym swo­im pozy­tyw­nym sza­leń­stwem zara­zić innych.

To Wasz debiut w orga­ni­za­cji duże­go even­tu?

Po raz pierw­szy ze sobą współ­pra­cu­je­my przy takim wyda­rze­niu, ale nie­któ­rzy z nas mają doświad­cze­nie we współ­or­ga­ni­zo­wa­niu sym­pa­tycz­nych imprez (Tan­go­we Lato w Mie­ście, Impro­wi­za­cje Tan­go­we…). A co waż­niej­sze dużo się uczy­li­śmy na cudzych błę­dach!

Na jaki par­kiet i oto­cze­nie nale­ży się przy­go­to­wać?

Oto­cze­nie, wstyd powie­dzieć, jest raczej ele­ganc­kie. Par­kiet pięk­ny. Więk­szość tan­ce­rzy pew­nie przy­nie­sie kap­cie na zmia­nę, żeby go nie zary­so­wać. Dla zapo­mi­nal­skich prze­wi­du­je­my spe­cjal­ne wor­ki folio­we. Zasłu­że­ni dzia­ła­cze ATA otrzy­ma­ją gustow­ne suk­na z mono­gra­mem. W rogach sali oczy­wi­ście umie­ści­my spe­cjal­ne splu­wacz­ki. Zabyt­ków ponoć nie wol­no wyno­sić z pała­cu, ale jesz­cze w tej spra­wie pro­wa­dzi­my nego­cja­cje.

Wasz zespół to 4 oso­by — zdradź­cie, kto za co odpo­wia­da.

Ania i Kasia głów­nie prze­pięk­nie pach­ną, a Mate­usz i Mar­cin sie­dzą w gabi­ne­cie, palą cyga­ra i snu­ją pla­ny pod­bo­ju Bra­zy­lii, a w prze­rwach spraw­dza­ją ofer­ty ban­ków na Kaj­ma­nach. A tak na serio to wszy­scy cięż­ko zasu­wa­my, oczy­wi­ście prócz Mate­usza, któ­ry, jak powszech­nie wia­do­mo, otrzy­mał sądo­we orze­cze­nie cał­ko­wi­tej nie­od­po­wie­dzial­no­ści!

Czym WTW będzie się odróż­niał od podob­nych wyda­rzeń i festi­wa­li tan­go­wych? Jakie szcze­gól­ne cechy pla­nu­je­cie nadać tym dwóm dniom?

Mamy nadzie­ję, że od naj­lep­szych świa­to­wych festi­wa­li prócz skrom­nej ceny i loka­li­za­cji w naszej cud­nej sto­li­cy nie będzie się róż­nił niczym. A od naj­gor­szych — natu­ral­nie wszyst­kim. Mamy też dla naszych wspa­nia­łych gości wyjąt­ko­wą nie­spo­dzian­kę, abso­lut­nie uni­ka­to­wą oka­zję, przy­sło­wio­wą wisien­kę na super eko­lo­gicz­nym tor­cie — Chór ?Male­na? zło­żo­ny z naszych tań­czą­cych tan­go przy­ja­ciół, uświet­ni piąt­ko­wą milon­gę krót­kim, ale na śpie­wa­ją­cym pozio­mie, kon­cer­tem z tan­go­wym reper­tu­arem. Tego na pew­no jesz­cze nie było!

Zapra­sza­my na jeden z pięk­niej­szych week­en­dów w tym roku — War­saw Tan­go Week­end!

Na pyta­nia odpo­wia­dał Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny War­saw Tan­go Week­end, w skła­dzie: Anna Pie­ka­ra, Mar­cin Bła­że­jew­ski, Kata­rzy­na Chmie­lew­ska i Mate­usz Kwa­ter­ko. Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę War­saw Tan­go Week­end.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X