Wawel Tango — do wygrania full pass!

Od 16. do 19. maja w Kra­ko­wie odbę­dzie się festi­wal Wawel Tan­go. Cze­ka nas kolej­na już edy­cja kil­ku­dnio­we­go świę­ta tan­ga argen­tyń­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Tan­go Argen­ti­no. Tan­go Nuestro jest patro­nem wyda­rze­nia, na któ­re ser­decz­nie Was zapra­sza­my! Przy­go­to­wa­li­śmy tak­że kon­kurs dla ama­to­rów dobrej kuch­ni; do wygra­nia jest kar­net na cały festi­wal — szcze­gó­ły poni­żej.

Tak napraw­dę wszyst­ko zacznie się już 12. maja — od „nie ostat­niej” nie­dzie­li, czy­li kon­cer­tu tang pol­skich, zapo­cząt­ko­wu­ją­ce­go cykl wyda­rzeń przed­fe­sti­wa­lo­wych. Kolej­ne dni to lek­cje tan­ga dla kra­ku­sów oraz milon­ga na roz­grzew­kę w śro­dę i wresz­cie w czwar­tek, 16. maja, uro­czy­ste otwar­cie festi­wa­lu.

Każ­de­go dnia moż­na spo­dzie­wać się milong i warsz­ta­tów, na któ­rych gościć będą zapro­szo­ne gwiaz­dy. Wśród tan­ce­rzy war­to wspo­mniec o takich nazwi­skach, jak Max Van De Voor­de, Solan­ge Aco­sta, Fabian Per­al­ta, Jose­fi­na Ber­mu­dez, Die­go El Paja­ro, Maria Belen czy zna­ny Wam z fil­mu „Lek­cja Tan­ga” Pablo Veron:

Umie­jęt­no­ści naby­te na warsz­ta­tach z tan­go­wy­mi maestros będzie moż­na wypró­bo­wac w tań­cu do muzy­ki na żywo. Na kon­cer­tach wystą­pią Ensem­ble Hype­rion i Otros Aires:

Po wię­cej infor­ma­cji na temat wyda­rze­nia zapra­sza­my na stro­nę orga­ni­za­to­rów.

Jeśli jesz­cze nie macie bile­tów, radzi­my się pospie­szyć — do 10. kwiet­nia moż­na je nabyć po niż­szej cenie.

Konkurs — wygraj karnet na Wawel Tango

Mamy dla Was kar­net na wszyst­kie milon­gi festi­wa­lu Wawel Tan­go (tzw. full pass).

Kon­kurs jest pro­sty — przez tydzień (do następ­nej nie­dzie­li, 14. kwiet­nia, włącz­nie) cze­ka­my na Wasze prze­pi­sy na danie argen­tyń­skie. Na adres redakcja@tangonuestro.pl wyślij­cie prze­pis wraz ze zdję­ciem bądź zdję­cia­mi goto­wej potra­wy (tak tak, nale­ży ją tak­że przy­rzą­dzić:)). Autor naj­cie­kaw­sze­go — naszym zda­niem — prze­pi­su zosta­nie nagro­dzo­ny kar­ne­tem na festi­wal, a wszyst­kie nade­sła­ne pro­po­zy­cje zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne po roz­strzy­gnię­ciu kon­kur­su. Szcze­gól­nie cenio­ne będą takie walo­ry prze­pi­su jak pomy­sło­wość, dobre foto­gra­fie, cie­ka­wy opis i — przede wszyst­kim — nawią­za­nie do kul­tu­ry Argen­ty­ny i/lub tan­ga.

Powo­dze­nia i do zoba­cze­nia w Kra­ko­wie!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X