Izabela Kopeć śpiewa Piazzollę — recital „Show Me Your Tango”

Izabela Kopeć21. kwiet­nia w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu oraz 22. maja w Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej odbę­dą się kon­cer­ty mez­zo­so­pra­nist­ki Iza­be­li Kopeć pt. Show Me Your Tan­go. Artyst­ka wyko­na pie­śni Asto­ra Piaz­zol­li, a towa­rzy­szyć jej będzie na sce­nie kwin­tet kla­sycz­ny. Tan­go Nuestro jest patro­nem wyda­rze­nia.

Show Me Your Tan­go to kon­cert skła­da­ją­cy się z kil­ku­na­stu pie­śni Asto­ra Piaz­zol­li, zaaran­żo­wa­nych na mez­zo­so­pran i kwin­tet kla­sycz­ny. W pro­gra­mie zna­leźć moż­na utwo­ry takie jak Vuelvo al sur, Los paja­ros per­di­dos, Milon­ga en ay menor, czy Obli­vion.

Do swo­ich kon­cer­tów Iza­be­la Kopeć zapra­sza uzna­nych pol­skich i zagra­nicz­nych instru­men­ta­li­stów. W Hali Stu­le­cia i Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej wystą­pią z nią Tomasz Filip­czak (for­te­pian), Chri­stian Dano­wicz (skrzyp­ce), Kon­rad Kubic­ki (kon­tra­bas), Robert Hor­na (gita­ra), Klau­diusz Baran (ban­do­ne­on).

Cykl reci­ta­li jest kon­ty­nu­acją pły­ty mez­zo­so­pra­nist­ki Iza­be­li Kopeć, wyda­nej w maju 2012r. pt. Piaz­zol­la. Show Me Your Tan­go (wyd. MJM MUSIC PL). Pro­mo­wał go utwór pt. ?Obli­vion?, do któ­re­go tele­dysk wyre­ży­se­ro­wa­ła Kasia Ada­mik:

Bile­ty w cenie 60 zło­tych są do naby­cia w salo­nach Empik, ser­wi­sach eBi­letEven­tim oraz kasach bile­to­wych Cen­trum Poznaw­cze­go (Wro­cław) i Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej (Gdańsk).

Zapra­sza­my!

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X