Tango Maraton w Warszawie już w ten weekend!

Tan­go mara­ton — sły­sze­li­ście o takim wyda­rze­niu? Dla sta­rych tan­go­wych wyja­da­czy spra­wa jest oczy­wi­sta, ale być może ci, któ­rzy dopie­ro wstę­pu­ją w nasze sze­re­gi, nie zda­ją sobie spra­wy do cze­go jeste­śmy w sta­nie się posu­nąć w naszej obse­sji…

Już w naj­bliż­szy week­end w War­sza­wie odbę­dzie się War­saw Tan­go Mara­thon. Zaczy­na­my w pią­tek o 19.00. Od tej godzi­ny do koń­ca week­en­du będzie liczy­ło się już tyl­ko tan­go. Pro­gram jest napię­ty, a noce i dnie podzie­lo­ne na DJów:

 • pią­tek, 8.02
  • 19:00–23:00 Prze­my­sław Miel­ca­rek (Pol­ska)
  • 23:00–3:00 duet Andrzej Ber­naś / Janek Woź­niak (Pol­ska)
  • 3:00–7:00 Kata­rzy­na Press (Pol­ska)
 • sobo­ta, 9.02
  • 14:00–18:00 Mate­usz Kwa­ter­ko (Pol­ska)
  • 18:00–23:00 duet James Bates / Frank Seifart (Belgia/Niemcy)
  • 23:00–3:00 Bär­bel Rüc­ker (Niem­cy)
  • 3:00–7:00 Adrian Lewan­dow­ski (Pol­ska)
 • nie­dzie­la, 10.02
  • 14:00–18:00 Peter Ste­fa­nics (Węgry)
  • 18:00–23:00 Mar­ce­lo Almi­ron (Argen­ty­na)
  • 23:00–3:00 Ale­xan­dra Kotel­nit­skaya (Ukra­ina)

Spać będzie­my mię­dzy 7.00 a 14.00 (albo w ogó­le!). Orga­ni­za­to­rzy (Pau­li­na Policz­kie­wicz-Woź­niak, Janek Woź­niak, Justy­na Jędrze­jew­ska i Andrzej Ber­naś) poza rewe­la­cyj­nym par­kie­tem (mara­ton odby­wa się w salach Aka­de­mii Tań­ca M&I Sulew­scy, miesz­czą­cej się przy ul. Mie­dzia­nej 11 w War­sza­wie) i eki­pą DJów z naj­wyż­szej pół­ki (zagra 12 doświad­czo­nych dj-ów pocho­dzą­cych z Pol­ski, Nie­miec, Argen­ty­ny, Węgier, Ukra­iny i Bel­gii) zapew­nia­ją rów­nież dodat­ko­we atrak­cje. W trak­cie impre­zy będzie moż­na sko­rzy­stać z odprę­ża­ją­ce­go masa­żu, posłu­chać Tade­usza Dęb­skie­go, któ­ry zapre­zen­tu­je się ze swo­im nowym Stand Upem, oraz poroz­ma­wiać o muzy­ce i roli DJa w tan­gu.

Orga­ni­za­to­rzy zadba­li rów­nież o rów­no­wa­gę na par­kie­cie. Zapi­sy­wać moż­na było się tyl­ko para­mi. Dzię­ki temu spo­tka­my się w skła­dzie 140 kobiet i 140 męż­czyzn. Tym, któ­rzy nie zdą­ży­li się zare­je­stro­wać, może­my obie­cać rela­cję, bowiem miej­sca roze­szły się jak cie­płe bułecz­ki już jakiś czas temu.

My już cze­ka­my na week­end, któ­ry zapo­wia­da się napraw­dę wyjąt­ko­wo. Znajdź­cie nas na par­kie­cie, gdy­by­ście chcie­li podzie­lić się swo­imi wra­że­nia­mi — po impre­zie będzie­my chcie­li pod­su­mo­wać mara­ton na łamach Tan­go Nuestro.

A przez dru­gą poło­wę tygo­dnia spró­buj­my się porząd­nie wyspać na zapas…

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X