Zaopiekujmy się tangiem na polskiej Wikipedii!

Obcho­dzi­my dziś dwu­na­ste uro­dzi­ny jak­że nam dobrze zna­nej Wiki­pe­dii. Przy oka­zji co roku 15. stycz­nia cele­bro­wa­ny jest ogól­no­świa­to­wy Dzień Wiki­pe­dii. I cho­ciaż medium jest kon­tro­wer­syj­ne (wie­le osób nie­uf­nie pod­cho­dzi do kwe­stii jako­ści arty­ku­łów pisa­nych przez „ano­ni­mo­wy tłum”), to nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że przez tych kil­ka­na­ście lat inter­ne­to­wa ency­klo­pe­dia wspię­ła się na bar­dzo wyso­ką pozy­cję pośród innych źró­deł wie­dzy (a tak­że w wyszu­ki­war­kach). Wie­le osób roz­po­czy­na swo­je docie­ka­nia w nowym tema­cie wła­śnie od rzu­tu okiem na „wiki”.

Wśród nich są i będą tak­że ama­to­rzy tan­ga.

Wiki­pe­dia „sama się nie zro­bi”, więc to na nas — spo­łecz­no­ści tan­gu­eros — cią­ży odpo­wie­dzial­ność za to, żeby tan­go argen­tyń­skie było w niej wła­ści­wie repre­zen­to­wa­ne. To waż­ne, bo tan­go­wi nowi­cju­sze oraz licz­na gru­pa „coś-bym-zaczął-tań­czyć-sprawdź­my-czym-jest-tan­go” wła­śnie tam mogą szu­kać infor­ma­cji o tym tań­cu i muzy­ce. Tak­że bar­dziej doświad­czo­ne oso­by mogą się dużo dowie­dzieć z Wiki­pe­dii, szcze­gól­nie, jeśli pocho­dzą z inne­go kra­ju, a inte­re­su­je ich tan­go w Pol­sce. Dla­te­go, korzy­sta­jąc z dzi­siej­szej uro­czy­stej daty, chce­my wysto­so­wać wznio­sły i donio­sły apel o nowo­rocz­ne porząd­ki w tema­cie tan­ga argen­tyń­skie­go na pol­skiej Wiki­pe­dii.

Co już jest

Zwie­dza­nie tema­ty­ki war­to zacząć od arty­ku­łu „Tan­go argen­tyń­skie” — cał­kiem roz­bu­do­wa­ne­go i lin­ku­ją­ce­go do wie­lu innych tre­ści. Zaj­rzyj­cie tak­że do kate­go­rii „Tan­go argen­tyń­skie”, w zamy­śle kata­lo­gu­ją­cej wszyst­ko to, co o tan­gu moż­na na miej­scu zna­leźć. W zamy­śle, bowiem na Wiki­pe­dii jest wie­le arty­ku­łów, któ­re w jakiś spo­sób przy­na­le­żą do tema­tu, a nie są tam uję­te (czy Sta­ni­sła­wa Nowic­ka, zwa­na „Kró­lo­wą Tan­ga”, jest zwią­za­na z tan­giem argen­tyń­skim w Pol­sce? Raczej tak. Ale Wiki­pe­dia tego jesz­cze nie wie). Rozej­rzyj­cie się i zobacz­cie, cze­go bra­ku­je, a co moż­na by popra­wić. A my już pod­po­wia­da­my, co wła­ści­wie moż­na zro­bić.

Co mogę zrobić?

Naj­waż­niej­sze, że pytasz — to dobry począ­tek, wzor­co­wa posta­wa. Moż­na zacząć od lek­tu­ry tek­stu opi­su­ją­ce­go róż­ne for­my wkła­du do roz­wo­ju Wiki­pe­dii (po angiel­sku) lub pogrze­bać w pomo­cy ser­wi­su. Poni­żej suge­ru­je­my parę spraw, któ­ry­mi każ­dy może się zająć, nie­za­leż­nie od tego, czy chciał­by poświę­cić 5 minut, czy jest gotów na dużo wię­cej:

 • Lite­rów­ki, drob­ne błę­dy, wpad­ki redak­tor­skie:
  Tak tak, w arty­ku­łach o tan­gu tra­fia­ją się lite­rów­ki i inne nie­wiel­kie „nie­zręcz­no­ści” języ­ko­we. Wystar­czy kil­ka przej­rzeć do kola­cji (a to cał­kiem roz­wo­jo­we zaję­cie!), a w przy­pad­ku natknię­cia się na tego typu błąd zgło­sić go lub popra­wić same­mu — tu prze­czy­ta­cie, jak moż­na to zro­bić. Świat wła­śnie stał się lep­szy.
 • Roz­bu­do­wa­nie już ist­nie­ją­cej tre­ści:
  Każ­dy może dorzu­cić swo­ją wie­dzę do już napi­sa­nych arty­ku­łów. Czy napraw­dę o cor­ti­nie da się napi­sać tyl­ko jed­no zda­nie? Czy temat „Tan­go vals” jest wyczer­pa­ny po dwóch? Łap­ki na kla­wia­tu­rę!
 • Nowy arty­kuł:
  To wyma­ga nie­co wię­cej pra­cy, ale i satys­fak­cja powin­na być więk­sza. Na pol­skiej Wiki­pe­dii wciąż bra­ku­je wie­lu tre­ści; nie prze­czy­ta­cie w niej m. in. o Osval­do Fre­se­do, Ange­lu D’A­go­sti­no, tan­go salon, Aca­de­mia Nacio­nal del Tan­go czy Tan­ghet­to. Nic a nic. Oczy­wi­ście zamiast pisać od zera, moż­na prze­tłu­ma­czyć na język pol­ski arty­kuł np. z angiel­skiej wer­sji ser­wi­su. Co pro­wa­dzi nas gład­ko do następ­ne­go punk­tu.
 • Tłu­ma­cze­nia:
  Kto czu­je się moc­ny w języ­kach, może pod­jąć się tłu­ma­cze­nia ist­nie­ją­ce­go arty­ku­łu. Moż­na z pol­skie­go, moż­na na pol­ski. Mała pod­po­wiedź — pol­skie tan­go przed­wo­jen­ne było zja­wi­skiem o wiel­kiej sile i zna­cze­niu. Doro­bi­ło się tak­że swo­je­go arty­ku­łu, ale ten dostęp­ny jest jedy­nie po pol­sku. A już tacy Fino­wie o swo­im tan­gu dają poczy­tać obco­kra­jow­com
 • Por­tal o tan­gu:
  Przy­zna­je­my — to już coś dla pasjo­na­tów. Wiki­pe­dia pozwa­la na two­rze­nie por­ta­li, któ­re w zało­że­niu mają być „stro­ną pre­zen­tu­ją­ca naj­cie­kaw­sze i naj­lep­sze tre­ści zwią­za­ne z danym tema­tem”. Tu prze­czy­ta­cie, o co cho­dzi, a tutaj — jak zacząć. Tan­go argen­tyń­skie na pol­skiej Wiki­pe­dii swo­je­go por­ta­lu nie ma. A np. hip-hop — jak naj­bar­dziej.

To tyl­ko parę pro­po­zy­cji. Pomy­śl­cie, czy jeste­ście w sta­nie w naj­bliż­szym cza­sie zna­leźć chwi­lę na udo­sko­na­le­nie świę­tu­ją­cej uro­dzi­ny ency­klo­pe­dii. Przy­szli tan­gu­eros będą Wam z pew­no­ścią wdzięcz­ni. Gdy­by­ście doda­li do Wiki­pe­dii coś od sie­bie, napisz­cie do nas, wspo­mni­my o Waszym wkła­dzie.

Poślij­cie też apel dalej — a nuż ktoś ze zna­jo­mych zain­te­re­su­je się tema­tem!

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
identicon

Grzegorz Wdowiak

Web developer - tworzy strony i aplikacje internetowe. Wreszcie - pisarz (wciąż) amator. Maniak komputerowy i muzyczny. Do niedawna współtwórca, webmaster i redaktor portalu Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X